Data publikacji: 2018-01-16

Przedsiębiorcy

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
INTER CARS S.A.
do umów zawartych z przedsiębiorcami

§ 1. OBOWIĄZYWANIE

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Inter Cars S.A. („OWS”) znajdują zastosowanie do wszystkich umów zawieranych po dniu 16.01.2018 r. („Data OWS”) przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Inter Cars” lub „Sprzedający”), jako sprzedawcą Towarów (zgodnie z definicją z § 2 ust. 2 lit. h) poniżej) lub usługodawcą, z podmiotami dokonującymi zakupu Towarów lub Usług (zgodnie z definicją z § 2 ust. 2 lit. k) poniżej) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej („Umowy”), pod warunkiem umożliwienia im zapoznania się z OWS przed zawarciem Umowy, zgodnie z art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)(„Kodeks Cywilny”).
 2. OWS nie uchybiają treści Umów zawartych przez Klientów z Inter Cars, co oznacza, że w przypadku sprzeczności treści Umowy z treścią niniejszych OWS pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 3. OWS mają zastosowanie do Umów zawieranych za pośrednictwem sklepów internetowych administrowanych przez Inter Cars („Sklepy Internetowe”) wyłącznie w zakresie nieuregulowanym w regulaminach określających zasady dokonywania zakupów w Sklepach Internetowych oraz o ile zostały zaakceptowane przez Klienta przy rejestracji konta użytkownika lub przy dokonywaniu zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Wszelkie odstępstwa od OWS mogą wynikać jedynie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź z porozumień lub umów zawartych przez Strony pod rygorem bezskuteczności na piśmie.
 5. Z chwilą akceptacji OWS przez Klienta przy zawarciu Umowy stają się one elementem kształtującym treść Umowy.
 6. OWS nie mają zastosowania do Umów zawieranych przez Inter Cars z konsumentami, czyli osobami fizycznymi, które zawarły Umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Odmowa akceptacji OWS uprawnia Sprzedającego do odmowy zawarcia Umowy.

§ 2. DEFINICJE I INTERPRETACJA

 1. Terminy pisane w OWS wielką literą są zdefiniowane w tekście OWS lub w  niniejszym § 2.
 2. Na potrzeby OWS następującym terminom przypisuje się następujące znaczenie:
a) „Filia” - punkt sprzedaży, prowadzony przez podmiot świadczący na rzecz i w imieniu Inter Cars usługi w zakresie dystrybucji Towarów. Lista Filii dostępna jest na stronie www.intercars.com.pl;
b) „Formularz reklamacyjny” – przygotowany przez Inter Cars druk, przy pomocy którego Klient zgłasza Inter Cars swoje roszczenia związane z wadliwością Towaru, w tym formularz elektroniczny udostępniony za pośrednictwem Katalogu Online;
c) „Katalog Online” - platforma internetowa będąca narzędziem umożliwiającym Klientom w szczególności: komunikację z Inter Cars, składanie zamówień (tj. rezerwację Towarów lub Usług), składanie reklamacji oraz weryfikację dostępności Towarów lub każda inna rezerwacyjna platforma internetowa, która zastąpi ją w przyszłości lub zostanie wdrożona równolegle;
d) „Klient” - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca Umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
e) „Siła Wyższa” – każde nieoczekiwane i nadzwyczajne zdarzenie znajdujące się poza kontrolą Inter Cars, które może być w szczególności: (a) zdarzeniem losowym, pożarem, eksplozją, osunięciem się ziemi lub trzęsieniem ziemi, burzą, huraganem, powodzią lub innymi warunkami pogodowymi; lub wojną (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą), rewolucją, działaniami władz cywilnych lub wojskowych, rozruchami, blokadą, embargiem, sankcjami handlowymi, aktem terroryzmu, sabotażem lub rozruchami społecznymi; lub ograniczeniami spowodowanymi epidemią bądź kwarantanną; lub (b) ograniczeniem, brakiem realizacji lub przerwaniem dostaw siły roboczej, usług, dostaw Towarów, mediów lub udogodnień, przerwą w działaniu systemów technicznych lub informatycznych, w tym spowodowaną działaniami lub zaniechaniami osób trzecich; lub (c) niedostępnością lub zakłóceniem zwykłych sposobów transportu Towarów; (d) przerwą w działaniu systemów bankowych lub istotnych rozmiarów zakłóceniem na rynkach finansowych; lub (e) strajkiem, lokautem lub sporem pracowniczym, niezależnie od tego, czy odpowiednio Inter Cars jest ich stroną lub może wpłynąć na ich zakończenie;
f) „Strony” - oznacza łącznie Klienta i Inter Cars;
g) „System” – informatyczny system, przy użyciu którego Inter Cars ewidencjonuje dane Klientów oraz dane o Umowach i płatnościach;
h) „Towary” – rzeczy ruchome będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Inter Cars na rzecz Klienta, a w szczególności części zamienne do pojazdów silnikowych, akcesoria samochodowe, oleje, smary, płyny, elementy wyposażenia warsztatów, towary tekstylne (w szczególności odzież, obuwie, pokrowce, futerały) lub inne znajdujące się w ofercie Inter Cars;
i) „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży, dostawy lub inna podobna umowa nazwana lub nienazwana, zawarta między Inter Cars i Klientem, na podstawie której Klient nabywa Towar od Inter Cars;
j) „Umowa Usługowa”– umowa zawarta między Inter Cars i Klientem, na podstawie której Klient nabywa od Inter Cars Usługę;
k) „Usługa” – usługa świadczona przez Inter Cars na rzecz Klienta na podstawie Umowy.


§ 3. NUMER KLIENTA I MULTIKARTA

 1. Numer klienta jest to numer identyfikacyjny, będący niepowtarzalnym ciągiem cyfr i liter, nadawany przez Inter Cars indywidualnie Klientowi dokonującemu zakupu Towarów lub Usług od Inter Cars, do którego przypisane są dane identyfikujące Klienta, a także przyznane mu indywidualnie uprawnienia i rabaty („Numer Klienta”).
 2. Klient otrzymuje Numer Klienta automatycznie przy zawarciu pierwszej Umowy i korzysta z niego przez cały okres współpracy z Inter Cars.
 3. Klient, który chciałby dokonać zakupu Towaru lub Usługi poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, tj. dokonać tzw. zakupu konsumenckiego może posłużyć się Numerem Klienta. W takim jednak wypadku Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o nabyciu Towaru lub Usługi poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Taka sprzedaż zostanie zaewidencjonowana jako sprzedaż konsumencka i potwierdzona paragonem fiskalnym.
 4. Zasady przypisywania do Numeru Klienta rabatów i innych uprawnień zostały uregulowane odrębnie.
 5. Na wniosek Klienta Inter Cars wyda mu kartę opatrzoną indywidualnym numerem i kodem QR, utrwaloną na nośniku materialnym, przyporządkowaną do Numeru Klienta („MultiKarta”) lub zeskanowaną w aplikacji mobilnej dostarczonej przez Inter Cars. Posiadanie MultiKarty umożliwia Klientowi skorzystanie z rabatów lub bonusów, o ile takie są przypisane do konta Klienta, a także do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Inter Cars, które wymagają posiadania aktywnej MultiKarty. Zasady działania MultiKarty określone zostały w regulaminie MultiKarty.

§ 4. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

 1. Klient zobowiązany jest do terminowego dokonywania zapłaty ceny/wynagrodzenia wynikających z zawartej Umowy.
 2. Płatność za Towary lub Usługi dokonywana będzie przez Klienta w sposób wskazany w Umowie. Za dzień zapłaty uważa się w takim wypadku dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Inter Cars.
 3. Inter Cars na podstawie indywidualnych ustaleń umożliwia Klientom korzystanie z wydłużonych terminów płatności („KredytKupiecki”). Zasady przyznawania i korzystania z Kredytu Kupieckiego określone zostają w umowie zawartej przez Strony.

§ 5. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

 1. Dostawy realizowane są przez Inter Cars („Transport Własny”) lub kurierów zewnętrznych („Transport Zewnętrzny”). Transport Własny oraz Transport Zewnętrzny będą w dalszej części OWS zwane łącznie „Transportem”.
 2. Dostawy w ramach Transportu Własnego realizowane są według harmonogramu dostaw ustalanego w Filii obsługującej obszar właściwy dla Klienta.
 3. Terminy dostaw realizowanych w ramach Transportu Zewnętrznego uzależnione są od treści umów zawartych z kurierami zewnętrznymi i mogą się różnić od deklarowanych.
 4. Inter Cars nie odpowiada za opóźnienia w Transporcie, chyba że takie opóźnienie powstało na  skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Inter Cars.
 5. Informację dotyczącą terminów dostaw Klient może uzyskać u przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za obsługę handlową obszaru właściwego dla Klienta.
 6. O rodzaju dostawy decyduje treść zamówienia złożonego za pośrednictwem Katalogu Online, treść Umowy zawartej z Klientem, a w jej braku lub w przypadku nieuregulowania dostaw w  sposób określony powyżej, dokonywane są w sposób wybrany przez Inter Cars.
 7. Dostawy realizowane są na adres Klienta zaewidencjonowany w Systemie, przypisany do jego Numeru Klienta. Dostawa w inne miejsce niż określone w zdaniu pierwszym realizowana jest na  podstawie indywidualnych ustaleń.
 8. Koszt dostawy uzależniony jest od treści Umowy zawartej przez Klienta z Inter Cars lub od  indywidualnych ustaleń. Dostawy przyspieszone, tj. tzw. „dostawy ekspresowe” realizowane są za dodatkową odpłatnością. Inter Cars nie gwarantuje możliwości realizowania dostaw ekspresowych. Informację dotycząca możliwości zrealizowania dostawy ekspresowej można uzyskać u przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za obsługę handlową obszaru właściwego dla danego Klienta.
 9. Klient ma możliwość dokonania odbioru osobistego Towaru w Filii („Odbiór Własny”). W  przypadku Odbioru Własnego Klient nie jest obciążany opłatą za dostawę Towaru. Odbioru Własnego może dokonać Klient osobiście lub osoba umocowana do działania w imieniu Klienta.
 10. W przypadku określonych kategorii Towarów, w szczególności materiałów chemicznych, materiałów łatwopalnych i akumulatorów, Inter Cars może odmówić dostawy. W takim wypadku możliwy będzie wyłącznie Odbiór Własny.
 11. Towar doręczany jest Klientowi, upoważnionej przez niego osobie, dorosłemu domownikowi, który zobowiązuje się do przekazania Towaru Klientowi lub tzw. osobie czynnej w lokalu Klienta, którą poczytuje się za uprawnioną do odbioru Towaru. Doręczenie dokonane w sposób określony w niniejszym ust. 11 traktuje się jako odbiór dokonany przez Klienta.
 12. Klient przy odbiorze Towaru bez względu na sposób jego dostarczenia, w tym w przypadku Odbioru Własnego, zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i stan Towaru oraz bezpośrednio po sprawdzeniu zgłosić zastrzeżenia co do jego jakości, właściwości, kompletności pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w terminie późniejszym. Zgłoszenie zastrzeżeń następuje poprzez wypełnienie, podpisanie i przekazanie odpowiednio kierowcy, kurierowi lub sprzedawcy w Filii protokołu szkody.
 13. Niezgłoszenie przez Klienta zastrzeżeń przy przyjęciu Towaru, w sposób określony w ust. 12 powyżej, jest równoznaczne z potwierdzeniem jego zgodności ze złożonym zamówieniem, kompletności i niewadliwości. Rygor, o którym mowa z zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy wad ukrytych Towaru, tj. takich wad, które możliwe były do wykrycia dopiero w toku eksploatacji Towaru, tj. po jego zamontowaniu, lub ujawniły się w dalszym odstępie czasu (np. po uruchomieniu) z przyczyny tkwiącej w Towarze w dacie jego przyjęcia.

§ 6. KATALOG ONLINE


 1. Katalog Online nie jest Sklepem Internetowym.
 2. Korzystanie z Katalogu Online możliwe jest po zaakceptowaniu postanowień umowy licencyjnej, niniejszych OWS i innych dokumentów udostępnionych za pośrednictwem Katalogu Online.
 3. Przy pomocy Katalogu Online Klient ma możliwość zamawiania Towarów i Usług znajdujących się w ofercie handlowej Inter Cars oraz korzystania z innych funkcjonalności oferowanych przez aplikację, w szczególności wyboru sposobu dostawy, wykonywania płatności za faktury z odroczonym terminem płatności, składania reklamacji.
 4. Zamówienia składane przez Klientów przy użyciu Katalogu Online są równoznaczne ze złożeniem zlecenia rezerwacji Towaru i nie rodzą o stronie Inter Cars żadnych zobowiązań. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie odbioru zarezerwowanego przy pomocy Katalogu Online Towaru i zapłaty za Towar, chyba że ta na podstawie odrębnych ustaleń dokonywana jest w terminie późniejszym.
 5. Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostarczeniu rezerwowanego Towaru. Klient przyjmuje do wiadomści, że dane dotyczące rezerwowanego Towaru są danymi poglądowymi. W każdym przypadku przed dokonaniem rezerwacji Klient powinien zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty. Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doborem Towaru.
 6. Pracownik Call Center na życzenie Klienta doradzi w wyborze Towaru lub Usługi. Postanowienia § 6 ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 7. REZERWACJE TELEFONICZNE


 1. Inter Cars dopuszcza możliwość telefonicznej rezerwacji Towarów i Usług.
 2. Telefoniczna rezerwacja możliwa jest: pod numerem telefonu 801 980  980 („Call Center”), a  także w każdej z Filii. Call Center jest czynne w dniach pn.-pt., godz. 08.00-18.00; sob., godz. 08.00-13.00.
 3. Zamówienia składane przez Klientów, w sposób określony w ust. 2 powyżej, są równoznaczne ze złożeniem zlecenia rezerwacji Towaru nie rodzą po stronie Inter Cars żadnych zobowiązań. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie odbioru zarezerwowanego Towaru i zapłaty za Towar, chyba że ta na podstawie odrębnych ustaleń dokonywana jest w terminie późniejszym.
 4. Pracownik Call Center na życzenie Klienta doradzi w wyborze Towaru lub Usługi. Postanowienia § 6 ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 8. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


   1. Jeżeli co innego nie wynika wyraźnie z zawartych Umów, Inter Cars nie udziela gwarancji na  Towary i Usługi.
   2. Jeżeli Towar ma wady, a jest objęty gwarancją producenta lub innego podmiotu Klient może skorzystać z  uprawnień wynikających z takiej gwarancji.
   3. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w oświadczeniu gwarancyjnym złożonym przez gwaranta.
   4. Sprzedający ponosi względem Klienta odpowiedzialność za wady Towaru wyłącznie na zasadzie rękojmi lub gwarancji sprzedawcy jeżeli zostanie udzielona. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności jeżeli Klient w chwili zawarcia Umowy wiedział o wadzie, a także wówczas, gdy Klient nie zgłosił jej Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami niniejszego § 8 niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od dnia jej wykrycia.
   5. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi Klient powinien w przewidzianych prawem i niniejszymi OWS terminach: (i) dostarczyć lub odesłać Towar na adres Filii, w której dokonał zakupu lub którejkolwiek z Filii wraz z (ii) prawidłowo i kompletnie wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym i (iii) dowodem zakupu. Klient korzystający z modułu IC Reklamacje, dostępnego w Katalogu Online jest zobowiązany stosować się do zasad postępowania reklamacyjnego określonych w regulaminie korzystania z aplikacji „IC Reklamacje”.
   6. Odpowiedzialność Inter Cars z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wadliwości powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze. Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie Towaru będące następstwem niewłaściwego użytkowania, montażu, zabezpieczenia lub konserwacji Towaru przez Klienta inne osoby nie działające w imieniu i na rzecz Inter Cars, w tym za uszkodzenia powstałe w wyniku niezastosowania się przez Klienta do wskazówek dotyczących użytkowania, zabezpieczenia lub konserwacji Towaru, udzielonych przez producenta lub Inter Cars, czy też używania przez Klienta niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub urządzeń współpracujących, ani za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej lub nieskutecznej naprawy lub akcji serwisowej przeprowadzonej we własnym zakresie przez Klienta lub inne podmioty nie działające w imieniu i na rzecz Inter Cars.
   7. Ograniczenie odpowiedzialności Inter Cars nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej oraz odpowiedzialności regresowej sprzedawcy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy odbiorcą końcowym Towaru objętego reklamacją jest konsument.
   8. Reklamowany Towar powinien być dostarczony do Inter Cars (za pośrednictwem Filii) w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu zapewniającym jego bezpieczny transport.
   9. Inter Cars rozpatrzy reklamację w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Towaru, zgodnie z ust. 8 powyżej. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii producenta lub rzeczoznawcy, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 90 dni, o czym Inter Cars powiadomi Klienta.
   10. Wybór sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana) należy do Inter Cars.
   11. Inter Cars nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem.
   12. W przypadku, gdy Klient nie odbiera kierowanej do niego przesyłki zawierającej Towar lub Towar poreklamacyjny (naprawiony, wymieniony lub w stanie niezmienionym, gdy reklamacja nie została uznana) lub odmawia jego odbioru i pomimo wystosowania przez Inter Cars dodatkowego wezwania (pisemnego, mailowego lub wysłanego za pośrednictwem wiadomości SMS) do odebrania takiego Towaru w terminie 14 dni od daty, w której wezwanie zostało lub powinno zostać w zwykłych okolicznościach odebrane przez Klienta, uznawać się będzie, że Klient nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnił Inter Cars do pozostawienia Towaru bez opieki, oddania go na przechowanie na ryzyko i koszt Klienta lub do zlecenia, aby taki majątek ruchomy został zniszczony na ryzyko i koszt Klienta, wedle wyboru Inter Cars.
   13. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Towary używane, termin na złożenie reklamacji kończy się z upływem roku od dnia wydania Towaru. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Towary regenerowane nie są Towarami używanymi. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Towary inne niż używane termin na złożenie reklamacji kończy się z upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
   14. Wszelka odpowiedzialność Inter Cars mogąca wyniknąć w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, w tym z tytułu czynów niedozwolonych, ograniczona jest do szkody rzeczywistej, przy czym górną granicę tej odpowiedzialności stanowi wysokość wynagrodzenia wypłaconego w związku z wykonaniem Usługi albo ceny uiszczonej za Towar. Odpowiedzialność Inter Cars z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich, tj. poniesionych w związku z wadliwością Towaru lub Usług (np. koszt najmu pojazdu zastępczego lub koszt holowania) jest wyłączona.
   15. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, w granicach dopuszczalnych przez prawo, nie obejmuje szkód wyrządzonych przez Towar w innych rzeczach będących własnością Klienta lub osób trzecich ani szkód na osobie.
   16. Składając reklamację Klient wyraża nieodwołaną zgodę na przeprowadzenie przez Inter Cars badania niszczącego reklamowanego Towaru. Badanie niszczące jest przeprowadzone wówczas, gdy nie można ustalić przyczyny wadliwości Towaru bez fizycznej ingerencji w jego elementy. Przykładem takiej wady jest np. wada materiałowa, do stwierdzenia której niezbędne jest pobranie i zbadanie próbki materiału, z jakiego dany Towar lub jego część zostały wykonane. Inter Cars nie jest zobowiązana do naprawienia szkody związanej z koniecznością wykonania badania niszczącego.
   17. Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru bądź jego pozostałości po wykonanym badaniu niszczącym. Postanowienia § 8 ust. 12 stosuje się odpowiednio.
   18. Koszty i obowiązek dostarczenia, odbioru, montażu i demontażu Towaru w związku ze zgłoszoną reklamacją obciążają Klienta. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji Inter Cars może obciążyć Klienta kosztami poniesionymi w związku z koniecznością jej rozpatrzenia.
   19. Złożenie reklamacji nie zawiesza obowiązku zapłaty za Towar.
   20. Klient upoważnia Inter Cars do dokonania kompensacji roszczenia Inter Cars o zapłatę przez Klienta ceny za zakupione Towary, chociażby roszczenia te nie były wymagalne, z roszczeniem Klienta o obniżenie lub zwrot ceny w wyniku uznania przez Inter Cars reklamacji obejmującej zakupione przez Klienta Towary, w przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty ceny za te Towary (w związku z przyznanym Kredytem Kupieckim) do dnia spełnienia przez Inter Cars świadczenia z tytułu reklamacji. Kompensacja dochodzi do skutku z chwilą zawiadomienia Klienta o jej dokonaniu na piśmie lub drogą poczty elektronicznej.
   21. W przypadku przekroczenia przez Klienta umówionego terminu zapłaty za Towar, Inter Cars może odrzucić reklamację obejmującą taki Towar. Klient będzie uprawniony do złożenia kolejnej reklamacji po dokonaniu zapłaty, o ile nie doszło do przekroczenia terminów przewidzianych prawem oraz niniejszymi OWS.
   22. Postanowienia niniejszego § 8 nie uchybiają postanowieniom regulaminu określającego zasady elektronicznego składania reklamacji przy użyciu Katalogu Online.


§ 9. ZWROTY


   1. Inter Cars przyznaje Klientem uprawnienie do dokonania zwrotu zakupionego Towaru („Zwrot”), tj. odstąpienia od Umowy Sprzedaży albo częściowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w  przypadku gdy umowa dotyczyła zakupu kilku Towarów, lub więcej niż jednej sztuki Towaru tego samego rodzaju):

    a) bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu kosztów w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
    b) bez podania przyczyny i za zapłatą odstępnego wynoszącego 10% ceny brutto („Odstępne”) w  terminie powyżej 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Uprawnienie to wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

   2. Przez częściowe odstąpienie od Umowy Sprzedaży należy rozumieć odstąpienie od Umowy Sprzedaży w zakresie jednego lub kilku, lecz nie wszystkich zakupionych w ramach danej Umowy Towarów. Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest możliwy zwrot rzeczy stanowiącej element pewnej całości, np. zestawu czy kompletu.
   3. Zwrócone mogą być jedynie Towary nieużywane, nieuszkodzone, nienoszące jakichkolwiek śladów zużycia, a nawet użycia i kompletne, z dodatkowym wyposażeniem, o ile było dołączone, w oryginalnym opakowaniu.
   4. Zwrot Towaru może zostać dokonany w każdej z Filii. W szczególnych przypadkach Zwrot Towaru może następować również w innych miejscach niż wskazane w zdaniu poprzednim, uzgodnionych z Inter Cars, w szczególności u kierowcy realizującego dostawy w ramach Transportu Własnego.
   5. W przypadku dokonania Zwrotu, Inter Cars zwraca Klientowi uiszczoną przez niego kwotę tytułem zapłaty ceny, dokonując jednocześnie kompensacji równowartości Odstępnego, w przypadku Zwrotu, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. b).
   6. W przypadku, gdy Klient zakupił Towar w ramach Kredytu Kupieckiego lub na innej podstawie, w oparciu o którą wydanie Towaru jest realizowane przed dokonaniem zapłaty ceny i do dnia dokonania Zwrotu nie dokonał zapłaty ceny, przyjęcie Zwrotu będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez Klienta równowartości odstępnego, w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. b).
   7. Inter Cars może odmówić przyjęcia Zwrotu, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit a) lub uzależnić jego przyjęcie od zapłaty Odstępnego w szczególności w przypadku, gdy liczba Zwrotów realizowanych przez Klienta przekracza przeciętną miarę lub Klient opóźnia się z realizowaniem względem Inter Cars swoich zobowiązań. W takim przypadku postanowienia ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
   8. Z zastrzeżeniami innych postanowień OWS świadczenie uiszczone przez Klienta zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub w kasie Filii - wedle wyboru Klienta.
   9. Klient dokonujący Zwrotu Towaru zobowiązany jest wypełnić formularz zwrotu wg wzoru, który dostępny jest w każdej Filii, Katalogu Online i na stronie www.intercars.com.pl i dołączyć go do zwracanego Towaru.
   10. Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego lub innych danych koniecznych do dokonania wpłaty.
   11. Zwrotowi nie podlegają:

    c) części elektryczne i elektroniczne, z tym jednak zastrzeżeniem, że w sytuacjach indywidualnych Inter Cars może przyjąć taki Zwrot, jeżeli jest oczywiste i  widoczne gołym okiem, tj. bez konieczności badania technicznego, że część nie jest uszkodzona, nie była używana, jej wartość rynkowa nie uległa zmniejszeniu itp. Kryterium oceny może stanowić także stan opakowania i folii zabezpieczającej, w którą opakowany jest Towar;
    d) Towary, które zostały dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta;
    e) Towary sprowadzone na indywidualne zamówienie Klienta;
    f) Towary, które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    g) Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
    h) Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
    i) Towary, które po wydaniu lub dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    j) nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w  zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    k) Towary zakwalifikowane do kategorii wyposażenie warsztatów;
    l) dzienniki, periodyki lub czasopisma.

   12. Inter Cars może wprowadzić dalsze kategorie Towarów niepodlegających Zwrotowi. W  takim przypadku stosowna informacja zostanie podana Klientowi w chwili dokonywania zakupu i  potwierdzona stosownym oznaczeniem na wydanej Klientowi fakturze VAT.
   13. Inter Cars odmówi przyjęcia Zwrotu Towaru w przypadku naruszenia zasad dotyczących Zwrotu określonych powyżej. Ocena w zakresie spełnienia przez Klienta wymagań dotyczących Zwrotu dokonywana jest po dostarczeniu Towaru do Filii, co oznacza, że przekazanie Towaru kurierowi lub kierowcy nie jest równoznaczne ani z dokonaniem Zwrotu, ani z jego przyjęciem przez Inter Cars.
   14. W przypadku odmowy przyjęcia Zwrotu przez Inter Cars, Klient zobowiązany jest odebrać zwracany Towar. Postanowienia § 8 ust. 12 stosuje się odpowiednio.

§ 10. Zmiany OWS


   1. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany lub uchylenia OWS w sytuacji:

    a.a) zaistnienia zmian w prawie powodujących konieczność dostosowania OWS do obowiązujących lub oczekujących na wejście w życie przepisów;
    a.b) wystąpienia zmian organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej Inter Cars, w tym zwłaszcza reorganizacji, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych, prawnych lub organizacyjnych;
    a.c) wystąpienia zmian w zakresie procedur, procesów, kanałów i instrumentów sprzedażowych wymagających dokonania zmiany OWS;
    a.d) wystąpienia zmian na rynku sprzedaży Towarów;
    a.e) wystąpienia zmian właściwości Towarów lub wprowadzenia do oferty Inter Cars nowych Towarów, o właściwościach odbiegających od Towarów oferowanych dotychczas;
    a.f) wprowadzenia przez Sprzedającego nowych Usług lub funkcjonalności dostępnych Klientom;
    a.g) zmiany profilu działalności Sprzedającego;
    a.h) wystąpienia innych zdarzeń, których Sprzedający nie przewidział, które spowodują, że brak zmiany OWS doprowadzi Sprzedającego lub inny podmiot z grupy kapitałowej Inter Cars do poniesienia istotnej straty.


   2. Sprzedający jest uprawniony do zmiany OWS w zakresie:

    a) doprecyzowania lub modyfikacji zasad składania zamówień;
    b) doprecyzowania lub modyfikacji zasad rozliczeń między Stronami;
    c) doprecyzowania lub modyfikacji zasad odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta;
    d) wprowadzania postanowień dotyczących nowych funkcjonalności dostępnych Klientom;
    e) wprowadzania postanowień dotyczących nowych Towarów lub Usług, które zostały wprowadzone do oferty Sprzedającego, jeśli dotychczasowe postanowienia OWS nie będą przystawały do specyfiki tych Towarów lub Usług.
    f) doprecyzowania lub modyfikacji zasad dokonywania Zwrotów, w tym zwłaszcza modyfikacji zakresu Towarów niepodlegających Zwrotom, terminów na dokonanie Zwrotu oraz opłat z ww. tytułu.

   3. O zmianach w OWS Kupujący zostanie poinformowany:

    a) w przypadku, gdy OWS będą załącznikiem do pisemnej Umowy między Sprzedającym a Klientem – poprzez doręczenie Klientowi pisemnej informacji o zmianie treści OWS na adres wskazany w  treści Umowy, chyba że Umowa przewiduje możliwość informowania o zmianach treści OWS w formie elektronicznej;
    b) w pozostałych przypadkach – poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta informacji o zmianie treści OWS, w formie pliku umożliwiającego przechowywanie i odtwarzanie go w zwykłym toku czynności.

   4. Zmiana OWS jest skuteczna względem Klienta:

    a) w przypadku, gdy OWS będą załącznikiem do pisemnej Umowy o charakterze ciągłym między Sprzedającym a Klientem – po upływie przewidzianego w tej umowie terminu wypowiedzenia, chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści umowy. Jeżeli umowa przewiduje kilka terminów wypowiedzenia, zmiana OWS będzie skuteczna po upływie najkrótszego z nich.
    b) w pozostałych przypadkach – po przekazaniu Klientowi informacji o zmianie OWS, w sposób zgodny z art. 384 Kodeksu Cywilnego.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. Jeśli którekolwiek z postanowień OWS lub jego część stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia OWS pozostaną w mocy.
  2. W niniejszym OWS:

   a.a) wszelkie odniesienia do osoby lub podmiotu obejmują wszelkie osoby prawne lub fizyczne, spółki, spółki cywilne, organy administracji publicznej lub inne organy (zarówno posiadające osobowość prawną, jak i nie);
   a.b) jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia do  liczby mnogiej i odwrotnie;
   a.c) słowa „inne”, „obejmuje”, „obejmując”, „w tym”, „w szczególności” oraz „szczególnie” nie oznaczają żadnych ograniczeń.

  3. Klient nie jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na  podmiot trzeci bez zgody Inter Cars wyrażonej na piśmie.
  4. Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest ono spowodowane działaniem Siły Wyższej.
  5. Jako miejsce spełnienia świadczenia każdorazowo uznaje się miejsce, w którym swoją siedzibę ma Inter Cars.
  6. Do Umów stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i pod tym prawem Umowa każdorazowo będzie wykładana i interpretowana. Artykułów 68(1) i 68(2) Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
  7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawartych Umów rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Inter Cars.