Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars

Obowiązujące OWS

2023-01-01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

INTER CARS S.A.

do umów zawartych z przedsiębiorcami 

od 01.01.2023 

1. OBOWIĄZYWANIE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Inter Cars S.A. („OWS”) znajdują zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008734, NIP: 1181452946, REGON: 014992887, numer rejestrowy BDO: 000012313, z kapitałem zakładowym wynoszącym 28 336 200,00 zł, wpłaconym w całości („Inter Cars” lub „Sprzedający”), jako sprzedawcą Towarów lub świadczącym Usługi (usługodawcą), z podmiotami („Klienci”), które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej: (i) dokonują zakupu Towarów lub (ii) korzystają z Usług („Umowy”); i nie są w tym zakresie Konsumentami.

2. Wszelkie odstępstwa od OWS mogą wynikać jedynie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa bądź z Umów zawartych przez Strony.

2. DEFINICJE I INTERPRETACJA

Na potrzeby OWS poniższym terminom przypisuje się następujące znaczenie:

1. „Filia” – punkt sprzedaży Towarów lub także świadczenia Usług prowadzony przez Inter Cars albo podmiot świadczący na rzecz i w imieniu Inter Cars usługi w zakresie dystrybucji Towarów. Lista Filii dostępna jest na stronie www.intercars.com.pl;

2. „Katalog Online” – jakakolwiek platforma internetowa Inter Cars, za pomocą której dochodzi do zawarcia Umowy; w takim przypadku, OWS są dokumentem dodatkowym do regulaminu danego Katalogu Online, za pomocą którego doszło do zawarcia Umowy.

3. „Konsument” – (i) osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz (ii) osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego ze względu na przedmiot wykonywanej przez tę osobę fizyczną działalności gospodarczej;

4. „Strony” – oznacza łącznie Klienta i Inter Cars;

5. „Towary” – rzeczy ruchome będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Inter Cars na rzecz Klienta;

6. „Usługa” – usługa świadczona przez Inter Cars na rzecz Klienta na podstawie jakiejkolwiek Umowy.

3. NUMER KLIENTA

1. Numer klienta jest to numer identyfikacyjny, będący niepowtarzalnym ciągiem cyfr i liter, nadawany przez Inter Cars indywidualnie Klientowi, do którego to numeru przypisane są dane identyfikujące Klienta, a także przyznane mu indywidualnie uprawnienia i rabaty („Numer Klienta”).

2. Klient otrzymuje Numer Klienta automatycznie przy zawarciu pierwszej Umowy i korzysta z niego przez cały okres współpracy z Inter Cars.

3. Klient zobowiązany jest nie udostępniać Numeru Klienta osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność za posłużeniem się Numerem Klienta przez osoby nieuprawnione.

4. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

1. Inter Cars na podstawie odrębnej umowy może umożliwić Klientom korzystanie z wydłużonych terminów płatności („Umowa o odroczony termin płatności”). W innym przypadku, Inter Cars może uzależnić spełnienie swojego świadczenia wynikające z Umowy od równoczesnego albo wcześniejszego spełnienia świadczenia wzajemnego przez Klienta.

5. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW TOWARÓW

1. Dostawy Towarów realizowane są przez Inter Cars („Transport Własny”) lub kurierów zewnętrznych („Transport Zewnętrzny”). Transport Własny oraz Transport Zewnętrzny będą w dalszej części OWS zwane łącznie „Transportem”. Klient ma również możliwość dokonania odbioru osobistego Towaru w Filii („Odbiór Własny”).

2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że inaczej uzgodniono lub w przypadku Odbioru Własnego.

3. W przypadku określonych kategorii Towarów, w szczególności materiałów chemicznych, materiałów łatwopalnych i akumulatorów, Inter Cars może odmówić realizacji dostawy. W takim wypadku możliwy będzie wyłącznie Odbiór Własny.

4. Za upoważnioną do odbioru Towaru lub otrzymania Usługi uważa się każdą osobę będącą w miejscu uzgodnionym jako właściwe do wydania Towaru lub świadczenia Usługi, wskazującą na działanie w imieniu Klienta (ICSA nie weryfikuje umocowania takiej osoby).

5.[Weryfikacja przy odbiorze] Klient zobowiązany jest:

-przy odbiorze Towaru - w przypadku Odbioru Własnego - szczegółowo sprawdzić stan przesyłki i Towaru oraz bezpośrednio przy sprawdzeniu zgłosić wszystkie możliwe do zauważenia przy dokonywaniu czynności odbiorowych zastrzeżenia (w szczególności, wszelkie widoczne gołym okiem nieprawidłowości, uszkodzenia, niezgodności); w przypadku stwierdzenia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa powyżej, Klient jest zobowiązany zażądać protokolarnego odzwierciedlenia zastrzeżeń;

-przy odbiorze Towaru - w przypadku Transportu - szczegółowo sprawdzić stan przesyłki oraz bezpośrednio przy sprawdzeniu zgłosić wszystkie możliwe do zauważenia przy dokonywaniu czynności odbiorowych – bez otwierania przesyłki - zastrzeżenia (w szczególności, w zakresie rozbieżności ilościowych przesyłek, widocznych uszkodzeń lub uszkodzeń integralności opakowania, braku właściwej etykiety, odgłosu stłuczeń lub uszkodzeń); w przypadku stwierdzenia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa powyżej, Klient jest zobowiązany zażądać od odpowiednio kierowcy albo kuriera protokolarnego ustalenia stanu przesyłki (a w przypadku Transportu Zewnętrznego odzwierciedlenia tego w dokumentach przewozowych w sposób gwarantujący zachowanie wszystkich ewentualnych roszczeń Inter Cars wobec kuriera zewnętrznego);

-przy wykonywaniu Usługi - szczegółowo sprawdzić jakość wykonania Usługi oraz bezpośrednio po jej wykonaniu, w obecności osoby ją wykonującej, zgłosić wszystkie możliwe do zauważenia przy dokonywaniu czynności odbiorowych zastrzeżenia (w szczególności, wszelkie widoczne gołym okiem nieprawidłowości, niezgodności); w przypadku stwierdzenia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa powyżej, Klient jest zobowiązany zażądać protokolarnego odzwierciedlenia zastrzeżeń.

6. Niezgłoszenie przez Klienta zastrzeżeń przy odbiorze Towaru/wykonaniu Usługi, w sposób określony w ust. powyżej, jest równoznaczne z wiążącym potwierdzeniem braku jakichkolwiek nieprawidłowości, co do których należało zgłosić zastrzeżenia zgodnie z ust. powyżej.

7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta w momencie odpowiednio: (i) Odbioru Własnego, (ii) w momencie dostarczenia Towaru do miejsca właściwego, w przypadku Transportu Własnego (iii) z momentem przekazania Towaru kurierowi zewnętrznemu – w przypadku Transportu Zewnętrznego.

8. [Niezgodności] Przez Niezgodność rozumie się wszelkie nieprawidłowości w stosunku do Towarów, których dostawa realizowana jest przez Transport, co do których nie należało zgłosić zastrzeżeń zgodnie z § 5 ust. 5 b, w zakresie (w przypadku):
rodzaju, kompletności lub ilości Towaru (Zamówienie niewłaściwie skompletowane - brak lub nadwyżka jakiegoś Towaru, Towar złego rodzaju [niewłaściwy indeks], Towar niekompletny);
Towar posiada widoczne uszkodzenia (Towary uszkodzone – np. pęknięcia, stłuczenia) lub widoczne ślady używania (np. Towar montowany) lub wystąpiło uszkodzenie opakowania Towaru umieszczonego wewnątrz nośnika wysyłkowego.
Klient zobowiązany jest zgłosić Niezgodność, w terminie 1 dnia od wydania, zgodnie z zasadami określonymi w ustępie poniżej.

9. Zgłoszenie Niezgodności następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Filii realizującej transport wiadomości opisującej na czym polega Niezgodność wraz z dowodami potwierdzającymi wystąpienie Niezgodności (np. dokumentacja filmowa lub fotograficzna), albo - jeśli Klient jest użytkownikiem jakiegokolwiek Katalogu Online – stosownie do jego funkcjonalności. W przypadku, gdy ze względu na typ Niezgodności (np. uszkodzenia, nadwyżka, nieprawidłowy Towar), należy doręczyć Inter Cars Towar, dodatkowym warunkiem skuteczności zgłoszenia Niezgodności jest dostarczenie przedmiotowego Towaru najpóźniej w terminie 1 dnia od wydania (do Filii, z której następował Transport). Inter Cars może wystąpić do Klienta o przesłanie dodatkowych wyjaśnień/dowodów, w zakresie koniecznym do weryfikacji zgłoszenia Niezgodności – w takim przypadku Klient zobowiązany jest do ich dostarczenia w terminie 2 dni.

10. Niezgłoszenie przez Klienta Niezgodności (lub brak dostarczenia dodatkowych wyjaśnień/dowodów), w sposób i w terminach określonych w ust. 8-9 powyżej, jest równoznaczne z wiążącym potwierdzeniem braku Niezgodności.

11. Inter Cars rozpatrzy zgłoszenie dot. Niezgodności w terminie do 10 dni roboczych od zgromadzenia materiałów koniecznych do weryfikacji zgłoszenia Niezgodności (odpowiednio samego zgłoszenia lub dostarczenia dodatkowych wyjaśnień/dowodów, otrzymania Towaru), a następnie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

6. REZERWACJE TELEFONICZNE

1. Inter Cars dopuszcza możliwość telefonicznej rezerwacji Towarów i Usług. O ile strony wprost nie zastrzegą inaczej składane w ten sposób rezerwacje (nazywane także w takim przypadku operacyjnie zamówieniami) nie rodzą żadnych zobowiązań i są wyłącznie pozaprawnym uzgodnieniem, w szczególności nie stanowią Umowy, ani zobowiązania do jej zawarcia.

7. REKLAMACJE

1. Jeżeli co innego nie wynika wyraźnie z zawartych Umów, Inter Cars nie udziela gwarancji na Towary ani Usługi.

2. Odpowiedzialność Inter Cars z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wady Towaru powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze w momencie wydania Towaru Klientowi, polegające na niezgodności Towaru z Umową, tj. na braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia.

3. W celu realizacji roszczeń, w szczególności realizacji uprawnień wynikających z rękojmi, związanych z jakąkolwiek wadą fizyczną lub prawną Towaru lub nieprawidłowością wykonania Usługi (co do której nie należało zgłosić zastrzeżeń zgodnie z § 5 ust. 5 i która nie jest Niezgodnością) („Wada”), Klient, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od momentu, w którym możliwe było wykrycie Wady, powinien:

-jeśli Wada dotyczy Towaru - (i) dostarczyć Towar do Filii z której następował Transport albo gdzie następował Odbiór Własny, w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu zapewniającym jego bezpieczny transport; wraz z (ii) prawidłowo i kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym (według wzoru dostępnego w module IC Reklamacje, na stronie www.intercars.com.pl oraz w każdej Filii);
-jeśli Wada dotyczy Usługi - zgłosić wadę ze szczegółowym opisem stwierdzonej wadliwości oraz dowodami potwierdzającymi jej wystąpienie, jak również dowodem zamówienia Usługi na adres e-mail wskazany przy realizacji Usługi, a w jego braku na adres [email protected].

4. Jeśli Klient jest użytkownikiem jakiegokolwiek Katalogu Online, jest zobowiązany stosować się ponadto do zasad postępowania reklamacyjnego określonych w regulaminie korzystania z aplikacji „IC Reklamacje” pod warunkiem że dany Katalog Online taką funkcjonalność posiada.

5. Brak dochowania trybu lub terminów wskazanych w ust. 4-5 powyżej oznacza wyłączenie odpowiedzialności Inter Cars z tytułu Wady, w tym utratę uprawnień z tytułu rękojmi, jak również na podstawie przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej.

6. Inter Cars rozpatrzy reklamację w terminie do 21 dni od dnia prawidłowego dostarczenia Towaru. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii producenta lub rzeczoznawcy, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 90 dni, o czym Inter Cars powiadomi Klienta.

7. W przypadku uznania reklamacji, wybór sposobu załatwienia reklamacji (zwrot całości albo części ceny/wynagrodzenia, naprawa, wymiana) należy do Inter Cars.

8. Inter Cars nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem.

9. W przypadku, gdy Klient (i) nie odbiera kierowanej do niego przesyłki zawierającej Towar poreklamacyjny (naprawiony, wymieniony lub w stanie w jakim będzie się znajdował w przypadku, gdy reklamacja nie została uznana) („Towar poreklamacyjny”) lub nie odbiera go z Filii, w której złożył reklamację (jeżeli w taki sposób dostarczył Towar do reklamacji) oraz (ii) upłynął 30-dniowy termin na odbiór Towaru poreklamacyjnego liczony od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Inter Cars, Inter Cars jest uprawniona do zniszczenia (zutylizowania) Towaru poreklamacyjnego na koszt i ryzyko Klienta albo do przejęcia (nieodpłatnie) na własność Towaru poreklamacyjnego (prawo własności Towaru nieodpłatnie przechodzi na Inter Cars w momencie powiadomienia Klienta o skorzystaniu z uprawnienia).

10. W każdym przypadku, warunkiem odpowiedzialności Inter Cars z tytułu Wad jest zgłoszenie reklamacji w terminie dwóch lat od dnia odbioru Towaru lub wykonania Usługi. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy są Towary używane lub Towary regenerowane, warunkiem odpowiedzialności Inter Cars z tytułu Wad takich Towarów jest zgłoszenie reklamacji w terminie roku od dnia odebrania Towaru.

11. Koszty i obowiązek dostarczenia, odbioru, montażu i demontażu Towaru w związku ze zgłoszoną reklamacją obciążają Klienta. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji Inter Cars może obciążyć Klienta kosztami poniesionymi w związku z koniecznością jej rozpatrzenia.

8. ZWROTY

1. Inter Cars przyznaje Klientom uprawnienie do dokonania zwrotu zakupionego Towaru w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży Towaru („Zwrot”), tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży albo częściowego odstąpienia od Umowy sprzedaży (w przypadku gdy umowa dotyczyła zakupu więcej niż jednego Towaru, lub więcej niż jednej sztuki Towaru tego samego rodzaju), na określonych poniżej zasadach i warunkach, bez podania przyczyny, jednakże przy zaciągnięciu zobowiązania do zapłaty odstępnego, tj. kwoty stanowiącej 10% ceny brutto zwracanego Towaru określonej na fakturze, powiększonej o podatek VAT, lecz w żadnym wypadku nie niższej niż 1,00 zł netto z jedną sztukę zwracanego Towaru („Odstępne”) oraz spełnienia pozostałych warunków opisanych poniżej.

2. Przez częściowe odstąpienie od Umowy sprzedaży należy rozumieć odstąpienie od Umowy sprzedaży w zakresie jednego lub więcej niż jednego, lecz nie wszystkich zakupionych w ramach danej Umowy Towarów. Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest możliwy Zwrot (odstąpienie) rzeczy stanowiącej element pewnej całości, np. zestawu, kompletu.

3. Objęte Zwrotem mogą być jedynie Towary nieużywane, nieuszkodzone, nienoszące jakichkolwiek śladów zużycia, ani nawet użycia (eksploatacji) i kompletne, z pełnym wyposażeniem, o ile było dołączone, w oryginalnym opakowaniu. W każdym przypadku wyłączona jest możliwość Zwrotu, jeśli stan Towaru (lub stan jego opakowania) uniemożliwia sprzedaż Towaru jako towaru nowego.

4. Zwrot Towaru może zostać dokonany w każdej z Filii. W szczególnych przypadkach Zwrot Towaru może następować również w innych miejscach niż wskazane w zdaniu poprzednim, uzgodnionych z Inter Cars, w szczególności u kierowcy realizującego dostawy w ramach Transportu Własnego.

5. W przypadku skutecznego dokonania Zwrotu, Inter Cars zwraca Klientowi uiszczoną przez niego kwotę tytułem zapłaty ceny za Towary objęte Zwrotem, możliwie dokonując jednocześnie kompensacji równowartości Odstępnego. Z zastrzeżeniami innych postanowień Umowy, świadczenie uiszczone przez Klienta zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formie dokumentowej (jeśli nie zostanie potrącone).

6. W przypadku, gdy Klient zakupił Towar na warunkach, zgodnie z którymi wydanie Towaru jest realizowane przed dokonaniem zapłaty ceny i do dnia dokonania Zwrotu nie dokonał zapłaty ceny, równowartość Odstępnego zostanie zapłacona przez Klienta na podstawie faktury wystawionej przez ICSA, na rachunek bankowy i w terminie w niej wskazanej.

7. Skorzystanie z prawa do Zwrotu Towaru następuje poprzez wydanie Towaru Inter Cars zgodnie z ust. 4 wraz z prawidłowo i kompletnie wypełnionym formularzem zwrotu wg wzoru, który dostępny jest w każdej Filii, Katalogu Online i na stronie www.intercars.com.

8. Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego lub innych danych koniecznych do dokonania wpłaty.

9. Zwrotowi nie podlegają:
-Towary, które ze względy na specyfikę opakowania (np. blister) nie można po rozpakowaniu doprowadzić do stanu fabrycznie nowego;
-części elektryczne lub elektroniczne lub Towary zawierające układy elektryczne lub elektroniczne, jak również Towary będące częścią takich układów;
-Towary, które zostały dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta;
-Towary sprowadzone na indywidualne zamówienie Klienta;
-Towary, które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
-Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
-Towary sezonowe, przez co rozumie się Towary, co do których upływ czasu od produkcji powoduje utratę lub pogorszenie parametrów technicznych (takie jak: opony, akumulatory);
-Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
-Towary, które po wydaniu lub dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-Towary zakwalifikowane do kategorii wyposażenie warsztatów;
dzienniki, periodyki lub czasopisma;
-jakiekolwiek Towary, które zostały wskazane lub oznaczone jako niepodlegający Zwrotowi przed lub najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Jeżeli nic innego nie wynika z umowy, ani odpowiedniego regulaminu promocyjnego, Zwrotowi nie podlegają Towary, których zakup spowodował nabycie przez Klienta dodatkowych uprawnień (np. prawa do nagrody, rabatu itp.).

11. Inter Cars odmówi przyjęcia Zwrotu Towaru w przypadku naruszenia zasad dotyczących Zwrotu określonych powyżej (odstąpienie nie będzie wówczas skutecznie dokonane). Ocena w zakresie spełnienia przez Klienta wymagań dotyczących Zwrotu dokonywana jest po dostarczeniu Towaru do Filii, co oznacza, że w szczególności przekazanie zwracanego Towaru kurierowi lub kierowcy nie jest równoznaczne ani z dokonaniem Zwrotu, ani z jego przyjęciem przez Inter Cars.

12. W przypadku odmowy przyjęcia Zwrotu przez Inter Cars, Klient zobowiązany jest odebrać zwracany Towar. W przypadku braku odbioru przez Klienta zwróconego Towaru, co do którego Inter Cars odmówił przyjęcia Zwrotu, Inter Cars jest uprawnione do zniszczenia przedmiotowego Towaru albo nieodpłatnego przejęcia go na własność (analogicznie do nieodebranego Towaru poreklamacyjnego, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 9).

13. Inter Cars zastrzega, że według własnego uznania może, w drodze wyjątku, odstąpić od uzależnienia Zwrotu od uiszczenia Odstępnego, w szczególności w przypadku, gdy Klient nie dokonuje Zwrotów z dużą częstotliwością oraz stale dokonuje u Inter Cars zakupów Towarów opiewających łącznie na dużą wartość, a Zwrot następuje w terminie krótszym niż 30 dni lub wyjątkowo, na indywidulanie ustalonych zasadach, przyjąć Zwrot po terminie 30 dni, czy też przyjąć Towar niepodlegający Zwrotowi.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Żadne z postanowień niniejszych OWS nie może być rozumiane ani jako ograniczenie odpowiedzialności Inter Cars za szkody wyrządzone z winy umyślnej, ani jako rozszerzenie odpowiedzialności ponad wynikającą z zasad ogólnych.

2. Wszelka odpowiedzialność Inter Cars mogąca wyniknąć w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, w tym odpowiedzialność za czyny niedozwolone (odpowiedzialność deliktowa), ograniczona jest do szkody rzeczywistej, przy czym górną granicę tej odpowiedzialności stanowi, stosownie do okoliczności danego przypadku, wysokość wynagrodzenia wypłaconego w związku z wykonaniem Usługi albo wysokość ceny zapłaconej za Towar.

3. Wyłączona jest również odpowiedzialność Inter Cars za koszty dodatkowe poniesione w związku z wadą Towaru lub Usług (np. koszt najmu pojazdu zastępczego, koszt holowania, koszt ekspertyzy).

4. Wyłączona jest odpowiedzialność Inter Cars powstała w wyniku działania siły wyższej, a także odpowiedzialność z tytułu opóźnienia (zwłoki), gdy jest ono spowodowane niewłaściwym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań przez podwykonawców lub dostawców Inter Cars.

5. Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doborem Towaru (niezależnie czy nastąpiło ono zgodnie z rekomendacjami lub wskazówkami Inter Cars, udzielonymi na życzenie Klienta, czy z własnej inicjatywy Inter Cars – Klient zawsze pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za wybieranie i dopieranie kupowanych Towarów i zamawianych Usługi oraz ocenę ich przydatność dla własnych celów, w tym w swojej działalności).

6. Odpowiedzialność Inter Cars z tytułu wady Towaru nie obejmuje szkód wyrządzonych przez Towar w innych rzeczach będących własnością Klienta lub osób trzecich ani szkód na osobie.

10. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, [email protected] Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected].

2. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
-zawarcia i wykonania – odpowiednio – umowy sprzedaży towarów lub usług, umowy-regulaminu MultiKarty, umowy o odroczonym terminie płatności, w tym ewentualngo realizowania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, obsługi postępowania reklamacyjnego lub zwrotów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
-obsługi telefonicznej rezerwacji towarów i usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
-realizacji zamówionego transportu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest zrealizowanie dyspozycji Klienta;
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych do indywidualnych preferencji na podstawie historii zakupów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); -uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o towarach i usługach oferowanych przez Inter Cars SA; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych po rozwiązaniu umowy lub zgody na udostępnienie danych Spółkom z Grupy Inter Cars w ich celach marketingowych, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); do celów marketingu wykorzystywane będą podane dane kontaktowe oraz dane kontaktowe pozyskane w przyszłości;
-ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy;
wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania – odpowiednio – umowy sprzedaży towarów lub usług, umowy- regulaminu MultiKarty, umowy o odroczonym terminie płatności, a także rezerwacji towaru lub usługi oraz zamówienia transportu. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy ani zrealizowanie ww. usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

5. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym spółkom z Grupy Inter Cars w ich celach marketingowych, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie udostępnienie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, firmom przewozowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

11. KLAUZULA NAPRAW

1. Nabywane od Inter Cars Towary stanowiące części składowe produktu złożonego (np. części zamienne do pojazdów mechanicznych lub łodzi) będące zamiennikami oryginalnych części korzystających z ochrony w ramach wzorów wspólnotowych lub wzorów przemysłowych, mogą być nabywane i używane jedynie w celu naprawy produktu złożonego, aby przywrócić mu pierwotną postać (wygląd początkowy). Klient zapewnia i zobowiązuje się, że ani on, ani jego dalsi klienci i kontrahenci, nie będą używać ani w inny sposób przeznaczać części, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w innych celach niż wyłącznie naprawa produktu złożonego, aby przywrócić mu pierwotną postać (wygląd początkowy). W każdym przypadku, w którym Klient wie lub przy dołożeniu należytej staranności wiedzieć powinien, że części, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogłyby być użyte w innych celach, zobowiązany jest: (i) powstrzymać się od nabycia takich Towarów od Inter Cars oraz – niezależnie od tego, jeżeli nawet dowiedział się o tym dopiero po nabyciu takich Towarów od Inter Cars – (ii) niezwłocznie poinformować Inter Cars o każdym takim przypadku.

12. OŚWIADCZENIA KLIENTA

1. Klient oświadcza, że Klient oraz jego właściciele (zarówno bezpośredni, jak i pośredni), beneficjenci rzeczywiści, a także jego przedstawiciele, dyrektorzy, menedżerowie lub pracownicy:

a) nie naruszają zasad wynikających z Przepisów Sankcyjnych (w rozumieniu ust. 3 lit. b) poniżej),
b) nie są podmiotami wpisanymi na Listy Sankcyjne (imiennie lub poprzez zaliczenie do określonej grupy),
c) nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi i nie zostały utworzone pod rządami prawa państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi,
d) nie są bezpośrednio ani pośrednio zależne od podmiotów wymienionych w b) lub c),
e) nie toczy się przeciwko nim żadne postępowanie ani dochodzenie prowadzone w związku z jakimkolwiek naruszeniem rozporządzeń w sprawie sankcji w odniesieniu do nich.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Inter Cars.

3. Dla celów niniejszego oświadczenia terminy użyte w nim definiuje się w następujący sposób:
a) „Organy Sankcyjne” Królestwo Norwegii, Rząd Stanów Zjednoczonych, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Unia Europejska oraz każde z jej Państw Członkowskich (w tym Polska), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz podmioty działające w ich imieniu.
b) „Przepisy Sankcyjne” - akty wydawane przez Organy Sankcyjne (w tym przepisy Biura Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami (OFAC)), nakładające sankcje gospodarcze lub finansowe na osoby fizyczne, prawne, państwa, organizacje lub inne podmioty.
c) „Listy Sankcyjne” - listy osób fizycznych, osób prawnych, państw, organizacji i innych podmiotów publikowane w związku z Przepisami Sankcyjnymi przez Organy Sankcyjne.

4. Klient oświadcza i zapewnia, że towary zakupione od Inter Cars lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych nie będą bezpośrednio ani pośrednio sprzedawane, dostarczane, przekazywane ani eksportowane do jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu:
a) wpisanych na Listy Sankcyjne (imiennie lub poprzez zaliczenie do określonej grupy),
b) którzy mają siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności w kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi i zostały ustanowione zgodnie z prawem kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi,
c) są bezpośrednio lub pośrednio zależne od jakichkolwiek podmiotów wymienionych w ust. 1.4. lit. a) lub b),
d) w odniesieniu do których postępowanie lub dochodzenie prowadzone w związku z jakimkolwiek naruszeniem Przepisów Sankcyjnych jest w toku.

5. Klient oświadcza i zapewnia, że towary nie będą sprzedawane, pośrednio lub bezpośrednio do Rosji, Białorusi lub Ukrainy (Krym, Sewastopol, obwód doniecki i ługański), ani do podmiotów rosyjskich lub białoruskich, lub do wykorzystania na ww. terytoriach.

6. W przypadku: (i) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1; lub (ii) naruszenia któregokolwiek zobowiązania przez Klienta, o którym mowa w ust. 2, ust. 4 lub ust. 5 niniejszego paragrafu; lub (iii) powzięcia przez Inter Cars uzasadnionego podejrzenia, że wystąpiła przesłanka, o której mowa w (i) lub (ii) w niniejszym zdaniu, Inter Cars:
jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania współpracy; lub
ma możliwość odstąpienia od niewykonanych jeszcze w pełni Umów (w każdym przypadku jednak w stosunku do Umowy w terminie nie późniejszym niż ustalony termin jej pełnego wykonania);
a Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z wykonaniem ww. uprawnień (nawet gdyby kolejno okazało się, że uzasadnione podejrzenie nie było prawidłowe, pod warunkiem, że na moment wykonywania uprawnień pozostawało uzasadnione).

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient nie jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci bez zgody Inter Cars wyrażonej na piśmie (pod rygorem bezskuteczności).

2. Towary i zgłoszenia objęte poszczególnymi kategoriami - Zwrot, Wada, Niezgodność nie mogą być łączone dla potrzeb zapakowania. Przesyłka z Towarem powinna być spakowana w sposób uniemożliwiający jej naruszenie w transporcie (uszkodzenia, dostęp osób nieuprawnionych). Maksymalny ciężar palety nie może przekroczyć 400 kg.

3. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany lub uchylenia OWS ze skutkiem na przyszłość. OWS w zmienionym brzmieniu będą obowiązywać w stosunku do Umów zawartych po przesłaniu informacji o zmianie treści OWS. Informacja o zmianie i uchyleniu OWS zostanie udzielona Klientowi na piśmie lub drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Katalogu Online lub innych używanych przez strony kanałów komunikacji elektronicznej.

4. W przypadku zobowiązania do świadczenia Usług, Inter Cars uprawniony jest do powierzenia wykonania takich Usług podmiotowi trzeciemu, bez obowiązku zawiadamiania o tym Klienta.

5. Inter Cars posiada prawo do zaliczania wpłat pochodzących od Klienta w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych należności ubocznych, niezależnie od treści oświadczeń Klienta towarzyszących wpłacie, jak również do potrącenia wszelkich wzajemnych wierzytelności, w tym jeszcze niewymagalnych aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń wobec Klienta.

6. Niniejsze OWS, z chwilą udostępnienia ich Klientowi, zastępują wszelkie wcześniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Inter Cars S.A. w stosunku do Umów zawartych po dniu ich udostępnienia.

7. OWS oraz Umowy podlegają prawu polskiemu i pod tym prawem OWS i Umowy każdorazowo będą wykładane i interpretowane. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 oraz konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.

8. Jakakolwiek bierność lub zachowanie Inter Cars (chyba że dany regulamin Katalogu Online stanowi wprost inaczej) nie może być rozumiane jako milczące lub dorozumiane przyjęcie oferty. Artykułów 68(1) i 68(2) KC nie stosuje się.

9. Wszelkie spory dotyczące lub mogące wyniknąć z OWS lub z zawartych Umów, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Inter Cars.