Logotype of Inter CarsLogotype claim of Inter Cars

Archiwalne OWS 2020

2020-01-01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

INTER CARS S.A.

do umów zawartych z przedsiębiorcami
 • 1. OBOWIĄZYWANIE
  1. Ogólne Warunki Sprzedaży Inter Cars S.A. („OWS”) znajdują zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008734, NIP: 1181452946, REGON: 014992887, numer rejestrowy BDO: 000012313, z kapitałem zakładowym wynoszącym 28 336 200,00 zł, wpłaconym w całości („Inter Cars” lub „Sprzedający”), jako sprzedawcą Towarów lub usługodawcą, z podmiotami dokonującymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupu Towarów, lub na rzecz których świadczone są Usługi („Umowy”), zgodnie z art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z  zm.) („KC”).
  2. Wszelkie odstępstwa od OWS mogą wynikać jedynie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa bądź z Umów zawartych przez Strony.
  3. OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Inter Cars z Konsumentami (w rozumieniu wskazanym w § 2).
 • 2. DEFINICJE I INTERPRETACJA
 1. Na potrzeby OWS poniższym terminom przypisuje się następujące znaczenie:
 1. Filia” - punkt sprzedaży, prowadzony przez Inter Cars albo podmiot świadczący na rzecz i w imieniu Inter Cars usługi w zakresie dystrybucji Towarów. Lista Filii dostępna jest na stronie www.intercars.com.pl;
 2. Formularz reklamacyjny” – przygotowany przez Inter Cars druk, przy pomocy którego Klient zgłasza Inter Cars swoje roszczenia związane z wadą Towaru lub Usługi, w tym formularz elektroniczny udostępniony za pośrednictwem Katalogu Online;
 3. Katalog Online” - platforma internetowa będąca narzędziem umożliwiającym Klientom w szczególności: składanie zamówień, składanie reklamacji oraz weryfikację dostępności Towarów;
 4. Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca Umowę z Inter Cars, niebędąca Konsumentem;
 5. Konsument” – (i) osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz (ii) w odniesieniu do umów zawartych po dniu wejścia w życie art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.) osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego ze względu na przedmiot wykonywanej przez tę osobę fizyczną działalności gospodarczej;
 6. Siła Wyższa” - każde zdarzenie zewnętrzne lub intensyfikacja zdarzenia zewnętrznego, niezależne od którejkolwiek ze Stron, które nie występowało (lub występowało w mniejszym stopniu) na moment zawarcia Umowy, a które ma wpływ na wykonywanie Umowy. W szczególności za Siłę Wyższą uznać należy takie wydarzenia (lub stany zagrożenia takimi wydarzeniami) jak działania wojenne, epidemie i pandemie, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, ataki hackerskie, pożary, powodzie, susze, działania władz, jak również skutki (lub intensyfikację skutków) takich okoliczności, jak w szczególności: utrudnienia transportowe, zerwania łańcuchów dostaw, przerwy w działaniu systemów technicznych lub informatycznych spowodowanych działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, brak możliwości wykonywania zobowiązań przez wykonawców, współpracowników czy pracowników Strony, kwarantanny, masowe zachorowania i hospitalizacje, izolacje, znaczne ograniczenie dostępności części lub materiałów na rynku polskim lub międzynarodowym;
 7. Strony” - oznacza łącznie Klienta i Inter Cars;
 8. System” – informatyczny system, przy użyciu którego Inter Cars ewidencjonuje dane Klientów oraz dane o Umowach i płatnościach;
 9. Towary” – rzeczy ruchome będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Inter Cars na rzecz Klienta, a w szczególności części zamienne do pojazdów mechanicznych, łodzi, akcesoria motoryzacyjne, oleje, smary, płyny, elementy wyposażenia warsztatów, towary tekstylne (w szczególności odzież, obuwie, pokrowce, futerały) lub inne znajdujące się w ofercie Inter Cars;
 10. Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży, dostawy lub inna podobna umowa nazwana lub nienazwana, zawarta między Inter Cars i Klientem, na podstawie której Klient nabywa Towar od Inter Cars;
 11. Umowa Usługowa” – umowa świadczenia Usług lub inna podobna umowa nazwana lub nienazwana zawarta między Inter Cars i Klientem, na podstawie której Inter Cars świadczy na rzecz Klienta Usługę;
 12. Usługa” – usługa świadczona przez Inter Cars na rzecz Klienta na podstawie Umowy Usługowej.
 • 3. NUMER KLIENTA I MULTIKARTA
 1. Numer klienta jest to numer identyfikacyjny, będący niepowtarzalnym ciągiem cyfr i liter, nadawany przez Inter Cars indywidualnie Klientowi dokonującemu zakupu Towarów lub Usług od Inter Cars, do którego przypisane są dane identyfikujące Klienta, a także przyznane mu indywidualnie uprawnienia i rabaty („Numer Klienta”).
 2. Klient otrzymuje Numer Klienta automatycznie przy zawarciu pierwszej Umowy i korzysta z niego przez cały okres współpracy z Inter Cars.
 3. Klient zobowiązany jest nie udostępniać Numeru Klienta osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność za posłużeniem się Numerem Klienta przez osoby nieuprawnione. Klient, który chciałby dokonać zakupu Towaru lub Usługi poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, tj. dokonać tzw. zakupu konsumenckiego może posłużyć się Numerem Klienta. W takim jednak wypadku Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o nabyciu Towaru lub Usługi poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Taka sprzedaż zostanie zaewidencjonowana jako sprzedaż konsumencka i potwierdzona paragonem fiskalnym.
 4. Na wniosek Klienta Inter Cars wyda mu kartę opatrzoną indywidualnym numerem i kodem QR, utrwaloną na nośniku materialnym, przyporządkowaną do Numeru Klienta („MultiKarta”) lub zeskanowaną w aplikacji mobilnej dostarczonej przez Inter Cars. Posiadanie MultiKarty umożliwia Klientowi korzystanie z rabatów lub bonusów, o ile takie są przypisane do konta Klienta, a także do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Inter Cars, które wymagają posiadania aktywnej MultiKarty. Zasady działania MultiKarty określone zostały w regulaminie MultiKarty.
 • 4. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA
 1. Inter Cars na podstawie indywidualnych ustaleń może umożliwić Klientom korzystanie z wydłużonych terminów płatności („Umowa o odroczony termin płatności”). Zasady przyznawania i korzystania z odroczonego terminy płatności określone zostają w umowie zawartej przez Strony.
 • 5. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW TOWARÓW
 1. Dostawy Towarów realizowane są przez Inter Cars („Transport Własny”) lub kurierów zewnętrznych („Transport Zewnętrzny”). Transport Własny oraz Transport Zewnętrzny będą w dalszej części OWS zwane łącznie „Transportem”.
 2. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od treści Umowy zawartej przez Klienta z Inter Cars lub dalszych indywidualnych ustaleń. Dostawy przyspieszone, tj. tzw. „dostawy ekspresowe” realizowane są za dodatkową odpłatnością, w przypadku dokonania indywidualnych ustaleń. Informację dotyczącą możliwości zrealizowania dostawy ekspresowej Klient może uzyskać u przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za obsługę handlową obszaru geograficznego właściwego dla danego Klienta.
 3. Klient ma możliwość dokonania odbioru osobistego Towaru w Filii („Odbiór Własny”). W przypadku Odbioru Własnego Klient nie jest obciążany opłatą za dostawę Towaru. Odbioru Własnego może dokonać Klient osobiście lub osoba umocowana do działania w imieniu Klienta.
 4. W przypadku określonych kategorii Towarów, w szczególności materiałów chemicznych, materiałów łatwopalnych i akumulatorów, Inter Cars może odmówić realizacji dostawy. W takim wypadku możliwy będzie wyłącznie Odbiór Własny.
 5. W przypadku realizacji dostaw Towarów zgodnie z ust. 1 powyżej, Towar doręczany jest Klientowi, upoważnionej przez niego osobie, dorosłemu domownikowi, który zobowiązuje się do przekazania Towaru Klientowi lub tzw. osobie czynnej w lokalu Klienta lub osobie przez Klienta wskazanej, którą poczytuje się za uprawnioną do odbioru Towaru. Doręczenie dokonane w sposób określony w niniejszym ustępie traktuje się jako odbiór dokonany przez Klienta.
 6. Klient przy odbiorze Towaru bez względu na sposób jego dostarczenia, w tym w przypadku Odbioru Własnego, zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i stan Towaru oraz bezpośrednio po sprawdzeniu zgłosić zastrzeżenia co do jego jakości, właściwości, kompletności. Zgłoszenie zastrzeżeń następuje poprzez wypełnienie, podpisanie i przekazanie odpowiednio kierowcy, kurierowi lub sprzedawcy w Filii zgłoszenia szkody.
 7. Niezgłoszenie przez Klienta zastrzeżeń przy odbiorze Towaru, w sposób określony w ust. 6 powyżej, jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności Towaru ze złożonym zamówieniem oraz jego kompletności. Powyższe nie dotyczy wad ukrytych Towaru, tj. takich wad, które możliwe były do wykrycia dopiero w toku eksploatacji Towaru, tj. po jego zamontowaniu, lub ujawniły się w dalszym odstępie czasu (np. po uruchomieniu) z przyczyny tkwiącej w Towarze w dacie jego odbioru przez Klienta.
 8. Ryzyko utraty Towaru przechodzi na Klienta w momencie odpowiednio: (i) Odbioru Własnego, (ii) w momencie dostarczenia Towaru zgodnie z ust. 5 - w przypadku Transportu Własnego (iii) z momentem przekazania Towaru kurierowi zewnętrznemu – w przypadku Transportu Zewnętrznego.
 • 6. REZERWACJE TELEFONICZNE
 1. Inter Cars dopuszcza możliwość telefonicznej rezerwacji Towarów i Usług.
 2. Telefoniczna rezerwacja możliwa jest: pod numerem telefonu 801 980 980 („Call Center”), a także w każdej z Filii. Call Center jest czynne w dniach pn.-pt., godz. 08.00-18.00; sob., godz. 08.00-13.00.
 3. Zamówienia składane przez Klientów, w sposób określony w ust. 2 powyżej, są równoznaczne ze złożeniem zlecenia rezerwacji Towaru i nie rodzą po stronie Inter Cars żadnych zobowiązań. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie odbioru zarezerwowanego Towaru i zapłaty za Towar, chyba że ta na podstawie odrębnych ustaleń dokonywana jest w terminie późniejszym.
 4. Pracownik Call Center na życzenie Klienta doradzi w wyborze Towaru lub Usługi.
 • 7. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Jeżeli co innego nie wynika wyraźnie z zawartych Umów, Inter Cars nie udziela gwarancji na Towary i Usługi.
  2. Jeżeli Towar ma wady, a jest objęty gwarancją producenta lub innego podmiotu Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z takiej gwarancji.
  3. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w oświadczeniu gwarancyjnym złożonym przez gwaranta.
  4. Odpowiedzialność Inter Cars z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wady Towaru powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze w momencie dostarczenia Towaru Klientowi, polegające na niezgodności Towaru z Umową, tj. na braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia.
  5. Wady Towaru niedające się stwierdzić stosownie do postanowień § 5 ust. 6 powinny być zgłoszone przez Klienta w terminie 7 dni od daty odbioru Towaru, chyba, że wada ujawniła się po upływie tego terminu (tzw. wada ukryta).
  6. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi Klient w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wykrycia wady Towaru, powinien: (i) dostarczyć lub odesłać Towar na adres Filii, w której dokonał zakupu lub którejkolwiek z Filii wraz z (ii) prawidłowo i kompletnie wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym i (iii) dowodem zakupu. Klient korzystający z modułu IC Reklamacje, dostępnego w Katalogu Online jest zobowiązany stosować się ponadto do zasad postępowania reklamacyjnego określonych w regulaminie korzystania z aplikacji „IC Reklamacje”.
  7. Reklamowany Towar powinien być dostarczony do Inter Cars (za pośrednictwem Filii) w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu zapewniającym jego bezpieczny transport.
  8. Brak dochowania trybu lub terminów wskazanych w ust. 5 lub 6 powyżej oznacza wyłączenie odpowiedzialności Inter Cars z tytułu wady Towaru.
  9. Inter Cars rozpatrzy reklamację w terminie do 21 dni od dnia prawidłowego dostarczenia Towaru. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii producenta lub rzeczoznawcy, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 90 dni, o czym Inter Cars powiadomi Klienta.
  10. W przypadku uznania reklamacji, wybór sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana) należy do Inter Cars.
  11. Inter Cars nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem.
  12. W przypadku, gdy Klient (i) nie odbiera kierowanej do niego przesyłki zawierającej Towar poreklamacyjny (naprawiony, wymieniony lub w stanie w jakim będzie się znajdował w przypadku, gdy reklamacja nie została uznana) („Towar poreklamacyjny”) lub odmawia jego odbioru z Filii, w której złożył reklamację (jeżeli w taki sposób dostarczył Towar do reklamacji) oraz (ii) upłynął dodatkowy 30-dniowy termin wyznaczony Klientowi przez Inter Cars na odbiór Towaru poreklamacyjnego, Inter Cars jest uprawniona zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Klienta w Formularzu Reklamacyjnym do zniszczenia Towaru poreklamacyjnego.
  13. Warunkiem odpowiedzialności Inter Cars z tytułu wad Towaru jest zgłoszenie reklamacji w terminie dwóch lat od dnia odbioru Towaru przez Klienta. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Towary używane oraz Towary regenerowane, warunkiem odpowiedzialności Inter Cars z tytułu wad Towarów jest zgłoszenie reklamacji w terminie roku od dnia odebrania Towaru przez Klienta.
  14. Każdorazowo poprzez złożenie reklamacji Klient wyraża bezwarunkową i nieodwołaną zgodę na przeprowadzenie przez Inter Cars badania, które może uszkodzić, a nawet zniszczyć reklamowany Towar („Badanie niszczące”), jeżeli jest ono potrzebne do rozpoznania reklamacji. Badanie niszczące jest przeprowadzone wówczas, gdy nie można ustalić (lub gdy jest to bardzo utrudnione) czy wada w Towarze istnieje lub jaka jest jej przyczyna. Przykładem takiej wady jest np. wada materiałowa, do stwierdzenia której niezbędne jest pobranie i zbadanie próbki materiału, z jakiego dany Towar lub jego część zostały wykonane. Inter Cars nie jest zobowiązana do naprawienia szkody związanej z koniecznością wykonania Badania niszczącego.
  15. Koszty i obowiązek dostarczenia, odbioru, montażu i demontażu Towaru w związku ze zgłoszoną reklamacją obciążają Klienta. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji Inter Cars może obciążyć Klienta kosztami poniesionymi w związku z koniecznością jej rozpatrzenia.
  16. Złożenie reklamacji nie zawiesza obowiązku zapłaty za Towar.
  17. Klient upoważnia Inter Cars do dokonania kompensacji roszczenia Inter Cars o zapłatę przez Klienta ceny za zakupione Towary, chociażby roszczenia te nie były wymagalne, z roszczeniem Klienta o obniżenie lub zwrot ceny w wyniku uznania przez Inter Cars reklamacji obejmującej zakupione przez Klienta Towary, w przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty ceny za te Towary (np. w związku z zawartą Umową o odroczony termin płatności) do dnia spełnienia przez Inter Cars świadczenia z tytułu reklamacji. Kompensacja dochodzi do skutku z chwilą zawiadomienia Klienta o jej dokonaniu na piśmie lub drogą poczty elektronicznej.
  18. Postanowienia niniejszego § 7 nie uchybiają postanowieniom regulaminu określającego zasady elektronicznego składania awizacji reklamacji przy użyciu Katalogu Online.
 • 8. ZWROTY
 1. Inter Cars przyznaje Klientom uprawnienie do dokonania zwrotu zakupionego Towaru w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży („Zwrot”), tj. odstąpienia od Umowy Sprzedaży albo częściowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w przypadku gdy umowa dotyczyła zakupu więcej niż jednego Towaru, lub więcej niż jednej sztuki Towaru tego samego rodzaju) bez podania przyczyny i pod warunkiem zapłaty odstępnego, tj. kwoty stanowiącej 10% ceny brutto zwracanego Towaru powiększonej o podatek VAT, lecz w żadnym wypadku nie niższej niż 1,00 zł netto z jedną sztukę zwracanego Towaru („Odstępne”).
 2. Przez częściowe odstąpienie od Umowy Sprzedaży należy rozumieć odstąpienie od Umowy Sprzedaży w zakresie jednego lub więcej niż jednego, lecz nie wszystkich zakupionych w ramach danej Umowy Towarów. Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest możliwy zwrot rzeczy stanowiącej element pewnej całości, np. zestawu czy kompletu.
 3. Zwrócone mogą być jedynie Towary nieużywane, nieuszkodzone, nienoszące jakichkolwiek śladów zużycia, a nawet użycia i kompletne, z dodatkowym wyposażeniem, o ile było dołączone, w oryginalnym opakowaniu. W każdym przypadku wyłączona jest możliwość Zwrotu, jeśli stan Towaru (lub stan jego opakowania) uniemożliwia sprzedaż Towaru jako towaru nowego.
 4. Zwrot Towaru może zostać dokonany w każdej z Filii. W szczególnych przypadkach Zwrot Towaru może następować również w innych miejscach niż wskazane w zdaniu poprzednim, uzgodnionych z Inter Cars, w szczególności u kierowcy realizującego dostawy w ramach Transportu Własnego.
 5. W przypadku dokonania Zwrotu, Inter Cars zwraca Klientowi uiszczoną przez niego kwotę tytułem zapłaty ceny, dokonując jednocześnie kompensacji równowartości Odstępnego.
 6. W przypadku, gdy Klient zakupił Towar na warunkach, zgodnie z którymi wydanie Towaru jest realizowane przed dokonaniem zapłaty ceny i do dnia dokonania Zwrotu nie dokonał zapłaty ceny, przyjęcie Zwrotu będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez Klienta równowartości Odstępnego.
 7. Z zastrzeżeniami innych postanowień OWS świadczenie uiszczone przez Klienta zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub w kasie Filii - wedle wyboru Klienta.
 8. Klient dokonujący Zwrotu Towaru zobowiązany jest wypełnić formularz zwrotu wg wzoru, który dostępny jest w każdej Filii, Katalogu Online i na stronie www.intercars.com.pl i dołączyć go do zwracanego Towaru.
 9. Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego lub innych danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 10. Zwrotowi nie podlegają:
 11. Towary, które ze względy na specyfikę opakowania (np. blister) nie można doprowadzić do stanu fabrycznego po rozpakowaniu;
 12. części elektryczne lub elektroniczne lub Towary zawierające układy elektryczne lub elektroniczne, jak również Towary będące częścią takich układów;
 13. Towary, które zostały dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta;
 14. Towary sprowadzone na indywidualne zamówienie Klienta;
 15. Towary, które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 16. Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
 17. Towary sezonowe przez co rozumie się Towary, co do których upływ czasu od produkcji powoduje utratę lub pogorszenie parametrów technicznych (takie jak: opony, akumulatory);
 18. Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 19. Towary, które po wydaniu lub dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 20. nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 21. Towary zakwalifikowane do kategorii wyposażenie warsztatów;
 22. dzienniki, periodyki lub czasopisma;
 23. jakiekolwiek Towary, które zostały wskazane lub oznaczone jako niepodlegający Zwrotowi przed lub najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 24. Inter Cars może wprowadzić dalsze kategorie Towarów niepodlegających Zwrotowi.
 25. Jeżeli nic innego nie wynika z umowy, ani odpowiedniego regulaminu promocyjnego Zwrotowi nie podlegają Towary, których zakup spowodował nabycie przez Klienta dodatkowych uprawnień (np. prawa do nagrody, rabatu itp.).
 26. Inter Cars odmówi przyjęcia Zwrotu Towaru w przypadku naruszenia zasad dotyczących Zwrotu określonych powyżej. Ocena w zakresie spełnienia przez Klienta wymagań dotyczących Zwrotu dokonywana jest po dostarczeniu Towaru do Filii, co oznacza, że przekazanie Towaru kurierowi lub kierowcy nie jest równoznaczne ani z dokonaniem Zwrotu, ani z jego przyjęciem przez Inter Cars.
 27. W przypadku odmowy przyjęcia Zwrotu przez Inter Cars, Klient zobowiązany jest odebrać zwracany Towar. Postanowienia § 7 ust. 12 stosuje się odpowiednio.
 28. Inter Cars zastrzega, że według własnego uznania może, w drodze wyjątku, odstąpić od uzależnienia Zwrotu od uiszczenia Odstępnego, w szczególności w przypadku, gdy Klient nie dokonuje Zwrotów z dużą częstotliwością oraz stale dokonuje u Inter Cars zakupów Towarów opiewających łącznie na dużą wartość, a Zwrot następuje w terminie krótszym niż 30 dni lub wyjątkowo, na indywidulanie ustalonych zasadach, przyjąć Zwrot po terminie 30 dni, czy też przyjąć Towar niepodlegający Zwrotowi.
 29. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Inter Cars odpowiednio, albo zwróci Klientowi uiszczoną przez niego kwotę tytułem zapłaty ceny w pełni albo, w przypadku o którym mowa w ust. 6, zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą kwocie zapłaconego Odstępnego, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 7.
 • 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Żadne z postanowień niniejszych OWS nie może być rozumiane ani jako ograniczenie odpowiedzialności Inter Cars za szkody wyrządzone z winy umyślnej, ani jako rozszerzenie odpowiedzialności ponad wynikającą z zasad ogólnych.
 2. Wszelka odpowiedzialność Inter Cars mogąca wyniknąć w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, w tym odpowiedzialność deliktowa, ograniczona jest do szkody rzeczywistej, przy czym górną granicę tej odpowiedzialności stanowi wysokość wynagrodzenia wypłaconego w związku z wykonaniem Usługi albo ceny zapłaconej za Towar.
 3. Wyłączona jest również odpowiedzialność Inter Cars za szkody pośrednie, tj. poniesione w związku z wadą Towaru lub Usług (np. koszt najmu pojazdu zastępczego, koszt holowania, koszt ekspertyzy).
 4. Wyłączona jest odpowiedzialność Inter Cars powstała w wyniku działania Siły Wyższej, a także odpowiedzialność z tytułu opóźnienia, gdy jest ono spowodowane niewłaściwym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań przez podwykonawców lub dostawców Inter Cars.
 5. Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doborem Towaru.
 6. Odpowiedzialność Inter Cars z tytułu wady Towaru nie obejmuje szkód wyrządzonych przez Towar w innych rzeczach będących własnością Klienta lub osób trzecich ani szkód na osobie.
 • 10 INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, [email protected] Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected].
 2. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
 3. zawarcia i wykonania – odpowiednio – umowy sprzedaży towarów lub usług, umowy-regulaminu MultiKarty, umowy o odroczonym terminie płatności, w tym ewentualngo realizowania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, obsługi postępowania reklamacyjnego lub zwrotów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. obsługi telefonicznej rezerwacji towarów i usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. realizacji zamówionego transportu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest zrealizowanie dyspozycji Klienta;
 6. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych do indywidualnych preferencji na podstawie historii zakupów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o towarach i usługach oferowanych przez Inter Cars SA; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych po rozwiązaniu umowy lub zgody na udostępnienie danych Spółkom z Grupy Inter Cars w ich celach marketingowych, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); do celów marketingu wykorzystywane będą podane dane kontaktowe oraz dane kontaktowe pozyskane w przyszłości;
 7. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy;
 8. wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 9. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania – odpowiednio – umowy sprzedaży towarów lub usług, umowy- regulaminu MultiKarty, umowy o odroczonym terminie płatności, a także rezerwacji towaru lub usługi oraz zamówienia transportu. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy ani zrealizowanie ww. usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 11. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym spółkom z Grupy Inter Cars w ich celach marketingowych, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie udostępnienie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, firmom przewozowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Klient nie jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci bez zgody Inter Cars wyrażonej na piśmie.
 2. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany lub uchylenia OWS. OWS w zmienionym brzmieniu będą obowiązywać w stosunku do Umów zawartych po przesłaniu informacji o zmianie treści OWS. Informacja o zmianie i uchyleniu OWS zostanie udzielona Klientowi na piśmie lub drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Katalogu Online lub innych używanych przez strony kanałów komunikacji elektronicznej.
 3. W przypadku zobowiązania do świadczenia Usług, Inter Cars uprawniony jest do powierzenia wykonania takich Usług podmiotowi trzeciemu, bez obowiązku zawiadamiania o tym Klienta.
 4. Niniejsze OWS z chwilą udostępnienia ich Klientowi zastępują Ogólne Warunki Sprzedaży Inter Cars S.A. z dnia 16.01.2018 r. i mają zastosowanie do Umów zawartych po dniu ich udostępnienia.
 5. Do Umów stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i pod tym prawem Umowa każdorazowo będzie wykładana i interpretowana. Artykułów 68(1) i 68(2) KC nie stosuje się.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawartych Umów rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Inter Cars.