1. Strona główna

Gospodarka odpadami w firmach motoryzacyjnych i znaczenie systemu BDO

2022-09-20

Adrian Siemiński

Odpowiednia gospodarka odpadami pozwala chronić środowisko przed nadmiernym zanieczyszczeniem i emisją szkodliwych substancji. Bio Service pomaga sprostać ekologicznym i prawnym wymogom prowadzenia biznesu.
Bio Service - zadbajmy razem o Twój warsztat
Bio Service - zadbajmy razem o Twój warsztat

Problem niebezpiecznych odpadów

Gospodarka odpadami to jedna z kluczowych kwestii środowiskowych. Ma ona na celu ochronę planety przed powstawaniem wysokoemisyjnych oraz niekorzystnych dla środowiska pozostałości wynikających z codziennego życia. Jej celem jest nadzorowanie procesów od momentu powstania, poprzez przechowanie, kończąc na przetworzeniu frakcji odpadowej. Problem gospodarowania odpadami zostanie przedstawiony w odniesieniu do firm i warsztatów motoryzacyjnych, będących istotnym producentem szkodliwych odpadów. Przykład ich działalności dobrze ilustruje funkcjonowanie nowych regulacji dotyczących gospodarki odpadami, a także tego, jak na końcu łańcuchadostaw należy dbać o bezpieczną utylizację tych odpadów. Omówione zostaną również najczęściej występujące rodzaje odpadów w serwisach samochodowych, wymagania prawne oraz sposoby stosowania się do nich. Współpraca z zewnętrznymi partnerami, zbierającymi odpady, jest zalecana jako najtańsza i najefektywniejsza forma radzenia sobie z problemem.

Handel jako proces pośredniczący w działaniach przemysłowych, budowlanych czy transportowych odgrywa znaczącą rolę w powstawaniu odpadów. W wyniku sprzedaży dóbr materialnych lub usług, zarówno przedsiębiorca jak i konsument, czerpią obustronnie korzyści. Jednak musimy wiedzieć, że każda pojedyncza transakcja wpływa pośrednio lub bezpośrednio na środowisko. Tego prostego faktu bardzo często nie dostrzegamy. Jeszcze do niedawna niewiele osób zważało na konsekwencje i nie przywiązywało wagi do tzw. cyklu życia produktu, skupiając się tylko na ostatnim etapie powiązanym z bezpośrednim wpływem na środowisko. Jednak problem śmieci staje się coraz bardziej odczuwalny, a debata o globalnym ociepleniu nakłada się na wzrastającą świadomość wpływu człowieka na środowisko, nie tylko w formie emisji gazów cieplarnianych. Stąd odgórne, prawne wymogi aby zapobiegać i minimalizować takie negatywne oddziaływanie.

Nowe wymogi prawne – system BDO

Zmiany standardów i wymogów są stopniowo wprowadzane za pośrednictwem ustaw i dyrektyw regulujących kwestie odpowiedniej gospodarki odpadami. Składają się na nie zmiany w kwestiach takich jak m.in. procesy magazynowania, przechowywania, segregacji, utylizacji oraz recyklingu. Wszystko to ma na celu wpływać na poprawę ekologiczności różnych gałęzi gospodarki, jednocześnie obejmując duże organizacje oraz przedsiębiorstwa, ale również pojedynczych konsumentów i obywateli. W Polsce problematyka cyklu życia produktu uregulowana została w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Określa ona środki zapobiegające powstawaniu odpadów i zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko, dążąc do poprawy życia ludzkiego. Od momentu powstania dokument był kilkukrotnie nowelizowany, natomiast wśród najnowszych zmian z początkiem stycznia 2020 roku Ministerstwo Środowiska narzuciło na „przedsiębiorców wytwarzających odpady niebezpieczne” obowiązek posiadania wpisu do państwowego systemu BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach).


Celem stworzenia Systemu BDO było przygotowanie bazy wszystkich przedsiębiorców, którzy mają obowiązek posiadania takiego wpisu do rejestru oraz ewidencjonowania odpadów i sposobów ich gospodarowania. Celem przekonania właścicieli firm do weryfikacji ich działalności pod kątem spełnienia obowiązków z ustawy, zostały również określone konsekwencje finansowe oraz prawne. Kary finansowe w zależności od przewinienia rozpoczynają się od kwoty 500 zł i sięgają nawet 1 000 000 zł. W rozumieniu ustawodawcy obowiązek posiadania numeru BDO ma każdy przedsiębiorca, którego działalność przyczynia się do powstawania odpadów przemysłowych, co de facto dotyczy każdego pojedynczego podmiotu. Stopniowo przeprowadzane są także kontrole w różnych regionach Polski, głównie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ma to na celu zweryfikowanie obecnej sytuacji i zwrócenie uwagi przedsiębiorców na aspekty, które powinni uporządkować. Poza obowiązkiem posiadania wpisu do rejestru, ustawa określa także inne zasady dotyczące m.in. toreb foliowych, nazywanych potocznie reklamówkami, których koszty wzrosły dla potencjalnych odbiorców, a w konsekwencji zaczęto je zastępować innym materiałem – zamiana tworzywa sztucznego na papier.

Utylizacja odpadów warsztatowych

Branża motoryzacyjna jest dobrym przykładem, na podstawie którego widzimy ilość i różnorodność produkowanych odpadów. W ramach działalności np. warsztatów samochodowych powstaje wiele różnego rodzaju frakcji odpadowych. Spośród tych „najbardziej popularnych” warto wymienić zużyte opony, akumulatory, przepracowane płyny eksploatacyjne (oleje silnikowe, płyny hamulcowe oraz chłodnicze), złom w postaci tarcz i bębnów hamulcowych oraz inne materiały (filtry, szkło, tworzywa sztuczne itp.). Dla każdego z wymienionych powyżej odpadów, we wspomnianej wcześniej ustawie, zostały przyporządkowane odpowiednie kody odpadów, określające sposób zagospodarowania czy możliwość ich ponownego wykorzystania. Przykładem mogą być akumulatory lub złom, za który w wyznaczonych miejscach można otrzymać gratyfikacje finansową. To jednak nie jedyne odpady, które są wytwarzane przez warsztat samochodowy.

Żarówki/Świetlówki

Tak jak w gospodarstwach domowych, tak i w przypadku warsztatów, nie powinno się wyrzucać zużytych żarówek do ogólnych odpadów ponieważ zawierają szkodliwą rtęć. Z tego względu świetlówki muszą być odpowiednio utylizowane. Nie należy zapominać, że poszczególne typy źródeł światła (żarówki, świetlówki, diody LED) wymagają oddzielnego podejścia.

Opakowania

Serwisy samochodowe w wyniku wykonywania swoich usług wytwarzają także znaczną liczbę opakowań po płynach i produktach. Są to często opakowania ciśnieniowe, z drewna lub tworzyw sztucznych. Jednak szczególnie istotnym jest odpowiednie zabezpieczenie i utylizacja opakowań po substancjach niebezpiecznych, przede wszystkim dlatego, aby nie dopuścić do przenikania ich pozostałości do ziemi.

Szkło szyb samochodowych

Samochody trafiające do warsztatów bywają w różnym stanie. Zdarza się, że należy usunąć także resztki szkła szyb samochodowych. Szkło nie rozkłada się, a tym samym, jeśli nie zostanie w odpowiedni sposób przetworzone, to nie ma mowy o jakiekolwiek biodegradowalności.

Gaśnice

Gaśnice mają swój określony termin przydatności, dlatego zdarza się, że klienci warsztatów zostawiają przeterminowane gaśnice w swoich serwisach. Te z kolei muszą zająć się ich profesjonalną utylizacją ponieważ uznaje się za odpady niebezpieczne dla środowiska.

Bio Service gwarantuje odpowiednią utylizację odpadów

Na przykładzie powyższych rodzajów odpadów widzimy, że konieczne dla serwisów samochodowych jest zadbanie o odpowiednią utylizację odpadów. Jednak zrobienie tego samodzielnie może przerastać możliwości indywidualnego przedsiębiorcy. Dlatego kluczowa jest współpraca z odpowiednimi partnerami, którzy posiadają już doświadczenie i działają zgodnie ze sprawdzonymi i określonymi przepisami prawa. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy pomaga odnaleźć się w często nie do końca jasnych i czasem skomplikowanych przepisach, a także dostosować się do nich w odpowiedni sposób. Pozwoli to zaoszczędzić cenny czas, a często też pieniądze, ze względu na potencjalne kary finansowe za chociażby niepoprawne segregowanie zużytych materiałów lub przechowywanie ich w nieodpowiednio przystosowywanym do tego miejscu.

Konsultacje i kontrole

Oprócz tego w zakresie aspektów prawnych pojawia się obowiązek odpowiednio uporządkowanej dokumentacji, wykonanych na czas cyklicznych raportów oraz sprawozdań. Warto wspomnieć, że wiele warsztatów, pomimo szczerych chęci, nie posiada odpowiedniej wiedzy jak należycie wypełniać obowiązki środowiskowe, by być ekologicznym i jak właściwie dbać o recykling oraz utylizację wytwarzanych odpadów w warsztacie samochodowym. Z tego powodu tego typu firmy również poszukują wsparcia wśród zewnętrznych podmiotów takich jak Bio Service.

Usługi doradcze świadczone można podzielić na cztery obszary: konsultacje i kontrole, wnioski i sprawozdania, uzyskanie pozwoleń oraz szkolenia. Każdy z tych bloków tematycznych zawiera liczne usługi doradcze, których zadaniem jest ukierunkowanie klientów do działalności proekologicznej. Usługi doradcze dla warsztatów można podzielić następująco:

Konsultacje obejmują wsparcie w zakresie ewidencji odpadów oraz tworzenia tzw. Kart Ewidencji Odpadów (KPO) w BDO, ich raportowanie powinno być prowadzone na bieżąco. Należy też wspomnieć o możliwościach skorzystania z porady specjalisty ds. ochrony środowiska, który odpowie na wszelkie pytania. Na takie wsparcie można liczyć będąc użytkownikiem Bio Service.

Wnioski i sprawozdania

Opracowanie wniosku rejestracyjnego do BDO to niekiedy trudna i czasochłonna procedura, dlatego warto skorzystać z takiego wsparcia w razie potrzeby. Każdego roku w określonym terminie przedsiębiorstwo ma obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i ich zagospodarowania – w tym zakresie można odpłatnie skorzystać z oferty Bio Service.

Uzyskanie pozwoleń

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów musi uzyskać przedsiębiorstwo, jeśli w związku z eksploatacją instalacji przyczynia się do powstawania odpadów niebezpiecznych o masie powyżej 1 tony rocznie lub powyżej 5000 ton rocznie dla odpadów innych niż niebezpieczne. Obowiązek posiadania odpowiedniego zezwolenia przy wprowadzaniu gazów i pyłów do powietrza także wypadałoby skonsultować z pomocą eksperta, aby uzyskać go w przypadku takich wymagań.

Szkolenia

Warto zadbać o okresowe szkolenia dla pracowników, a także przeprowadzenie instruktażu ogólnego BHP. Z takich usług również można skorzystać dzięki platformie Bio Service.

Skala problemu w odniesieniu do firm realizujących sprzedaż B2B narasta, ponieważ dochodzi do sytuacji kiedy należy zadbać o wspólne interesy, aby utrzymać się na rynku. Środkiem zapobiegawczym i rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z usług oferowanych przez Bio Service. Ukierunkowanie na śledzenie zmian prawnych, wymogów związanych z dokumentacją oraz fizyczny odbiór towarów do utylizacji zadba nie tylko o dobro własne, ale także interesy klientów. Można uznać to jako pewnego rodzaju narzędzie umożliwiające ochronę obecnych klientów, ale jednocześnie pozyskiwania nowych, działając na zasadzie programów partnerskich. Ze względu na dynamicznie zmieniające się podejście do ekologii liczba zainteresowanych klientów programem Bio Service z roku na rok się powiększa. Warto również wspomnieć, że takie działania przyczyniają się do zbierania odpadów, co pokazuje ich prośrodowiskowy charakter.

Bio Service - zadbajmy razem o Twój warsztat

Podsumowując, warto spojrzeć szerzej na obszar ekologii dla dobra wzajemnych interesów. Ustanawiane i egzekwowane przepisy w tym zakresie mogą przyczyniać się do wyeliminowania niektórych przedsiębiorstw na rynku, jeśli w odpowiednim czasie nie dostosują się do ogólnie przyjętych europejskich standardów. Patrząc na aspekt środowiskowy, często lekceważony do tej pory, w razie zaniedbania może okazać się katastrofalny w skutkach. Celem uniknięcia dotkliwych kar, potencjalnych kontroli ze strony organów państwowych poprzez stosowanie się w odpowiedni sposób do regulacji prawnych pozwoli nie tylko zachować i uchronić przedsiębiorstwo, ale także będzie miało pozytywny i długofalowy wpływ na funkcjonowanie naszej planety.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Send by email
Infolinia
801 80 20 20
Pon-Pt 8:00 - 18:00
Sob 9:00 - 13:00
Klienci flotowi:
22 714 14 14
Logo Inter Cars
Inter Cars S.A.
ul. Gdańska 15,
Cząstków Mazowiecki,
05-152 Czosnów
+48 22 714 17 10
+48 22 714 17 12
[email protected]

Powered by IC Developers Team © 2024 Inter Cars

Polityka cookiesFAQ RODOInformacja o przetwarzaniu danych
LinkedIn
Instagram
Youtube
Facebook