Co to jest RODO?

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zastępuje obowiązującą w Polsce ustawę oraz ujednolica regulacje przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.
Dotychczas obowiązujące przepisy były tworzone przed rozwojem nowych technologii, geolokalizacji, mediów społecznościowych, profilowania czy przechowywania danych w chmurze.


Sprawdź najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • konieczności zrealizowania Państwa zamówienia;
 • prawnie uzasadnionego interesu, np. udzielenie odpowiedzi na reklamację, cele marketingowe;
 • w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego, np.: wystawienie i przechowywanie faktur, dokumentów księgowych (obowiązki podatkowe i skarbowe);
 • dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane możemy od Państwa pozyskiwać np. w następujących przypadkach: poprzez zawieranie umów, podjęcie współpracy, założenie kont dostępu do systemów, procesy zakupowe, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, uczestnictwo w szkoleniach czy wyrażenie chęci na otrzymywanie newsletterów, zapisy na targach i rajdach.

Dane osobowe są przechowywane przez czas wymagany do zrealizowania zamówienia lub świadczenia usługi, wymagany przepisami prawnymi np. podatkowymi, karno-skarbowymi lub do czasu wycofania przez Państwa zgody w przypadku zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługują prawa:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  Można wnieść w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym Państwo się nie zgadzają. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.

 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych

  Z tego prawa można skorzystać w przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

  Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:
  - kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;
  - kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  - wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych
  - kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania

  Mogą Państwo żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.

 • prawo dostępu do danych

  Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 • prawo do przeniesienia danych

  Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Administratora w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.

W każdym momencie mogą Państwo zmienić zgody w zakresie sposobów komunikacji z Państwem, sprostować dane lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie za pomocą rejestru, dostępnego pod adresem: https://rodo.intercars.eu

W strukturze Grupy Inter Cars powołano Koordynatora Obsługi Wniosków, z którym można kontaktować się pod adresem: [email protected]

Jeśli będę mieli Państwo dodatkowe pytania w kwestii przetwarzania danych prosimy o skontaktowanie się z nami pod tym samym adresem.

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików dostępne są niezależnie na stronach Inter Cars i podmiotów zależnych i marek, nad którymi sprawujemy opiekę.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem [email protected]

Jeśli uznasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Administrator danych osobowych

Inter Cars S.A.,
ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa,
tel. 801 80 20 20,
[email protected]

Inspektor Ochrony Danych
Karolina Jarosz
[email protected]

Pytania o przetwarzanie danych osobowych

Koordynatora Obsługi Wniosków
[email protected]

Zmiana danych

Dostęp do Rejestru
https://rodo.intercars.eu