Bezpłatne porady prawne dla warsztatów sieciowych


Bardzo dobrze znamy problemy z jakimi na co dzień boryka się przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy ub sklep z częściami. Masz problem z nierzetelnym kontrahentem? Nie możesz porozumiećsię z klientem? Klient żąda naprawy lub wymiany towaru albo chce odstąpić od zawartej umowy?Nie chce zapłacić za wykonaną usługę lub żąda odszkodowania?Pomożemy Ci wybrnąć z każdej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś.

Masz przeterminowane faktury? Klient nie zapłacił w umówionym terminie? Wskażemy Ci drogę jak odzyskać swoje pieniądze. Masz problem z pracownikiem? Odpowiemy na każde twoje pytanie dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę, urlopów, czasu pracy, nadgodzin, odpowiedzialności finansowej pracowników itp.Masz jakiekolwiek inne pytanie związane z prowadzoną przez siebie działalnością?


W celu uzyskania porady prawnej napisz do nas na adres [email protected] opisując swój problem, a także podając swój numer telefonu. Poinformujemy Cię o otrzymaniu Twojejwiadomości oraz o terminie udzielenia porady. Jeżeli zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych informacji,skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefonicznie. Niezwłocznie po zapoznaniu sięz problemem i jego przeanalizowaniu, otrzymasz od nas wiadomość zwrotną, zawierającą odpowiedźna postawione przez Ciebie pytania.

Warsztaty należące do sieci własnych Inter Cars uzyskują opiekę prawną w zakresie:

(bez reprezentacji sądowej, oraz nieodpłatnie)

  • obowiązków przedsiębiorcy względem klienta serwisu samochodowego w zakresie zgłaszanych przez niego roszczeń reklamacyjnych i gwarancyjnych oraz rękojmi za wady, a także przysługujących mu uprawnień do żądania naprawy i wymiany towaru na nowy oraz odstąpienia od umowy;

  • odpowiedzialności względem klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi oraz obowiązku naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody;

  • spraw wynikłych ze stosunku pracy - przede wszystkim zawierania i rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów, pracy w godzinach nadliczbowych, świadectw pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników, a także zatrudniania pracowników na innej podstawie niż umowa o pracę (umowa zlecenia, umowa o dzieło, działalność gospodarcza);

  • spraw związanych z bieżącą działalnością, m. in. zawieraniem umów i kontraktów handlowych, założeniem, rejestracją i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji;

  • windykacji należności w przypadku niedokonania przez klienta zapłaty za towar bądź wykonaną usługę w ustalonym terminie, w szczególności wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia, negocjacji spłaty powstałego zadłużenia i rozłożenia go na raty (windykacja przedsądowa), a także sądowej drogi dochodzenia roszczeń i postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM TELEFONICZNE

Infolinia oraz sprzedaż części dla klientów hurtowych i detalicznych

801 80 20 20

Zadzwoń

Infolinia czynna w godzinach:

Od poniedziałku do piątku 8:00-18:00
W soboty 8:00-13:00

Infolinia oraz sprzedaż części dla klientów hurtowych i detalicznych

801 80 20 20

Infolinia czynna w godzinach:

Od poniedziałku do piątku 8:00-18:00
W soboty 8:00-13:00