Data publikacji: 2020-03-25

Prowadź warsztat EKOlogicznie, czyli nie zostawiaj nic przypadkowi!

W ostatnim czasie ochrona środowiska i szeroko pojmowana ekologia stały się bardzo modnym tematem. Na każdym kroku możemy zauważyć różnego rodzaju przedmioty, hasła z przydomkiem „EKO”. Chętnie podkreślamy, że dbamy o środowisko, począwszy od sortowania odpadów, poprzez wszystkie etapy działalności, aż po przyjmowanie i oddawanie zużytych wyrobów do ponownego przetworzenia.

photo-1515851644205-ba5667246676[2].jpg
B_Logo_seka_rgb-png-white.png
bioservice_uslugi_z_zakresu_chorny_srodowiska_1920x1080_aktualizacja_sierpien_v4.jpg

Czy dla przedsiębiorcy, właściciela serwisu tylko z tym powinna kojarzyć się ekologia? Z całą pewnością NIE.

Przedsiębiorca w toku prowadzonej działalności gospodarczej musi wywiązywać się z wielu obowiązków publiczno-prawnych. Jednym z nich są zobowiązania wynikające z prawa ochrony środowiska.

Właściciele warsztatów samochodowych, w zależności od skali działalności (np. warsztat, serwis blacharsko-lakierniczy), podlegają różnym obowiązkom środowiskowym. Lekceważenie ich naraża przedsiębiorcę na poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Jeśli chcesz prowadzić działalność bezpiecznie i zgodnie z prawem, sprawdź czy spełniasz normatywne obowiązki z poniższych obszarów.

ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

W serwisach samochodowych instalacjami, które powodują emisję gazów i pyłów do powietrza są między innymi: lakiernie, blacharnie, stanowiska spawalnicze, kotły do ogrzewania pomieszczeń, prace silników samochodowych.

Na skutek wprowadzania gazów i pyłów do powietrza przedsiębiorcy płacą za emisję gazów emitowanych między innymi z użytkowania kotłowni, agregatów prądotwórczych, samochodów służbowych czy procesów technologicznych (takich jak spawanie lub lakierowanie). Do 31 marcakażdego roku następującego po roku, przedsiębiorca musi złożyć do marszałka województwa sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska. Zobowiązany jest również do wyliczenia należnej z tego tytułu opłaty, zgodnie z wzorem stanowiącym załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Należy pamiętać również, że zwolnienie z opłaty nie zwalnia z obowiązku przekazania marszałkowi sprawozdania.

Nie można także zapomnieć o bardzo często pomijanym raporcie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport ten należy złożyć do 28 lutegokażdego roku następującego po roku, za który raport jest sporządzany. Przed sporządzeniem raportu musimy założyć konto w internetowym systemie krajowej bazy: www.krajowabaza.kobize.pl.

GOSPODARKA ODPADAMI

Ważnym aspektem działalności „EKO” jest również wytwarzanie odpadów. Każdy właściciel warsztatu zobligowany jest do prawidłowego składowania i przekazywania odpadów. Służyć mają temu karty rejestrujące przekazanie odpadów podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w tym zakresie. Ważne jest więc, aby sprawdzać, czy dana firma, z którą podpisujemy umowę na taką usługę, na pewno może ją świadczyć (poprośmy o decyzję na gospodarowanie odpadami).

Właściciele serwisów zobowiązani są również do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przyjętym przez Ministra Środowiska. W związku z tym należy do 15 marca każdego roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie, złożyć zbiorcze zestawienie o ilości wytworzonych odpadów. Podstawą takiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów jest prawidłowo i systematycznie prowadzona ewidencja ilościowa i jakościowa.

Bardzo ważnym aspektem jest również sposób wytwarzania odpadów w serwisie. Należy określić, czy odbywa się ono w instalacji czy też poza instalacją oraz to, jakie ilości i rodzaje odpadów  wytwarzamy. Jako instalację w serwisie samochodowym można rozumieć np. lakiernie, wysysarki oleju, obrabiarki. Odpady niebezpieczne wytwarzane w instalacji w ilości powyżej 1 tony oraz odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w instalacji powyżej 5 tys. ton, wymagają uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Jeżeli  są one wytwarzane w mniejszych ilościach, wówczas pozwolenie nie jest wymagane.

Nie można także zapomnieć o prawidłowym selektywnym magazynowaniu odpadów. Mieszanie odpadów komunalnych z przemysłowymi jest zabronione.


GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

W serwisie samochodowym często stosuje się odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu lub do szamba za pośrednictwem separatora substancji ropopochodnych. Działanie to wymaga jednak uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do obcej kanalizacji. Ścieki przemysłowe w warsztacie samochodowym to np. ścieki z mycia samochodów czy mycia posadzek.

Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dotyczy także odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z terenu utwardzonego przy serwisie samochodowym w momencie wprowadzania tych wód do środowiska, tj. przydrożnego rowu lub rzeki/kanału.

Tak więc szeroko rozumiana ochrona środowiska to nie tylko segregacja odpadów czy też sadzenie drzew lub budowanie ekologicznego wizerunku marki. Dla właściciela serwisu jest to przede wszystkim składanie sprawozdań, ubieganie się o decyzje administracyjne (pozwolenia), prowadzenie ewidencji odpadów i przede wszystkim logiczne sposób podchodzenia do spraw EKO.