Data publikacji: 2017-05-25

Regulamin zasady udzielania rabatów przez Inter Cars S.A.

 1. DEFINICJE

  1. ICSA” lub „Spółka” oznacza spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008734, posiadającą numer NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887.

  1. IC Katalog” oznacza pProgram IC_Katalog ONLINE stanowiący aplikację będącą narzędziem komunikacji z ICSA dla odbiorców hurtowych, umożliwiający m.in. składanie zamówień oraz weryfikację dostępności części samochodowych; pobranie aplikacji możliwe jest pod adresem internetowym http://intercars.com.pl/pl/oprogramowanie/ic-katalog-online/.

  1. Numer Identyfikacyjny ICSA” – numer identyfikacyjny nadawany przez ICSA indywidualnie wybranym Partnerom ICSA dokonującym zakupów od Spółki.

  1. Partner ICSA” oznacza podmiot trzeci, prowadzący warsztat samochodowy lub świadczący usługi związane z motoryzacją, w tym usługi z zakresu naprawy samochodówpojazdów, który współpracuje z ICSA na podstawie odrębnej umowy (również zawartej w formie ustnej). Aktualna lista Partnerów ICSA dostępna jest na Stronie Internetowej Programu.

  1. Program” oznacza system udzielania Rabatów Uczestnikom, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Program jest skierowany do nieograniczonej ilości Uczestników i jedynym warunkiem jego obowiązywania dla danego Uczestnika jest stosowanie się do warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

  1. Rabat” lub „Rabaty” oznacza Rabat udzielany Uczestnikom Programu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  1. Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez ICSA.

  1. Strona Internetowa Programu” oznacza funkcjonującą w oparciu o system teleinformatyczny ICSA podstronę serwisu internetowego ICSA znajdującego się pod adresem domenowym http://intercars.com.pl/, udostępnioną w zakładce [dokładna lokalizacja podstrony do uzupełnienia].

  1. Uczestnik” lub „Uczestnicy” oznacza:

 1. osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.) korzystającą w jakikolwiek sposób z usług serwisowych Partnera, związanych m.in. z zakupem towarów z asortymentu ICSA na cele konsumenckie; lub

 2. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (w tym w formie spółki cywilnej), w ramach której korzysta z usług serwisowych Partnera lub nabywa towary z asortymentu ICSA.

  1. Umowa BPW” oznacza umowę Biznes Partner Warsztat, zawieraną przez Spółkę z wybranymi Partnerami ICSA, uprawniającą Partnera ICSA do skorzystania z dodatkowego rabatu udzielanego przez Spółkę, uzależnionego od wolumenu zakupów dokonywanych przez danego Partnera ICSA, na warunkach określonych w Umowie BPW oraz w związku z prowadzoną przez Partnera ICSA działalnością gospodarczą.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Programu jest ICSA.

  1. ICSA prowadzi Stronę Internetową Programu.

  1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. ICSA zastrzega sobie prawo do jego zakończenia w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani na Stronie Internetowej Programu oraz za pośrednictwem aplikacji IC Katalog.

  1. Program realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w celu promocji i zwiększenia sprzedaży asortymentu Spółki na terenie kraju. Program zakłada udzielanie rabatów Uczestnikom, dzięki wzajemnemu i jednoczesnemu wykorzystaniu potencjałów zakupowych danego Partnera ICSA oraz Uczestników wynikających z (i) zakupów wybranego asortymentu1 Spółki dokonywanych przez Partnerów ICSA, w tym m.in. w ramach Umowy BPW oraz (ii) zakupów wybranego asortymentu ICSA dokonywanych bezpośrednio od Spółki przez Uczestników. Celem Programu jest wykorzystanie i zwiększenie synergii sprzedażowych pomiędzy Spółką, Partnerem ICSA oraz Uczestnikami.

  1. Uczestnictwo w Programie nie skutkuje otrzymaniem przez Uczestnika jakiegokolwiek przysporzenia w związku z tym Programem od ICSA lub Partnera ICSA, za pośrednictwem którego prowadzony jest Program. Ponadto, Partner ICSA nie uzyskuje jakiegokolwiek przysporzenia od ICSA lub Uczestnika w związku z pośredniczeniem w prowadzeniu Programu lub faktem udziału Uczestnika w tym Programie.

  1. Program skierowany jest do Uczestników i prowadzony za pośrednictwem warsztatów Partnerów ICSA, biorących udział w realizacji Programu. Przyznanie statusu Uczestnika uzależnione jest od decyzji danego Partnera ICSA i dokonywane jest poprzez udostępnienie Uczestnikowi Numeru Identyfikacyjnego ISCA,

  1. Uczestnictwo w Programie jest dla Uczestników dobrowolne i bezpłatne.

  1. Spółka okresowo wybiera Partnerów ICSA i zaprasza ich do udziału w Programie. Liczba Partnerów ICSA może ulegać zmianie w trakcie trwania Programu.  Partnerzy ICSA informują Uczestników o tym, który z nich biorą udział w Programie.

  2. ICSA udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu na prośbę Uczestników. Uczestnicy mogą zgłaszać pytania lub zastrzeżenia związane z Programem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [adres mailowy do uzupełnienia]. sekretariat@intercars.eu Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości niezwłocznie, a w bardziej skomplikowanych przypadkach, po wyjaśnieniu danej kwestii będącej przedmiotem zapytania.

 1. NUMER IDENTYFIKACYJNY ICSA

  1. Partnerzy ICSA otrzymują Numery Identyfikacyjne ICSA, przyznawane wybranym Partnerom ICSA dokonującym zakupów od Spółki.

  1. W celu otrzymania Numeru Identyfikacyjnego ICSA oraz realizacji praw wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu, Partner ICSA ma obowiązek podania Spółce danych aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym.

  1. W przypadku utraty Numeru Identyfikacyjnego ICSA, Partner ICSA może otrzymać nowy Numer Identyfikacyjny ICSA, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o zagubieniu lub utracie dotychczasowego Numeru Identyfikacyjnego ICSA. 

  1. Partner ICSA otrzymuje nowy Numer Identyfikacyjny ICSA, upoważniający do uzyskania Rabatu w takiej samej wysokości, jaka przysługiwała mu przed utratą Numeru Identyfikacyjnego ICSA. Partner ICSA zobowiązany jest do poinformowania Uczestnika o zmianie Numeru Identyfikacyjnego ICSA..

 1. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA RABATU

  1. W ramach Programu, ICSA zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi, przez cały okres obowiązywania Programu, prawa do uzyskania Rabatu.

  1. Warunkiem przyznania Rabatu jest zakup przez Uczestnika w czasie trwania Programu towarów z asortymentu ICSA w oddziale ICSA, na stronach internetowych ICSA http://inparts.pl http://e-katalog.intercars.com.pl http://feberczesci.intercars.com.pl http://motoego.pl/ http://motocyklowy.pl http://www.skuprdzeni.pl http://elauber.pl http://outlet.intercars.com.pl http://czesci.intercars.com.pl > [proszę podać jakich], w darmowej aplikacji – IC Katalog On-line

  1. Uczestnik, o którym mowa w pkt 1.9. ppkt a.) niniejszego Regulaminu, ma obowiązek podania swoich danych osobowych wskazanych w pkt 6.2. oraz adresu miejsca dostawy zakupionych od ICSA towarów z asortymentu Spółki, których może dotyczyć Rabat.

  1. Rabaty udzielane są Uczestnikom przez ICSA, w wysokości analogicznej do rabatu znajdującego zastosowanie w stosunku do danego Partnera ICSA (z którego Numeru Identyfikacyjnego ICSA Uczestnik korzysta) w momencie składania zamówienia przez Uczestnika. Informację o aktualnej wysokości Rabatu udziela każdorazowo dany Partner ICSA.

  1. Wysokość udzielanych Rabatów oraz , asortyment, który objęty działaniem Rabatów, lista Partnerów ICSA, którzy uczestniczą w Programie, jest zmienna w czasie trwania Programu. 

  1. Podstawą udzielenia Rabatu Uczestnikowi jest każdorazowo wykazanie Numeru Identyfikacyjnego ICSA, przypisanego do danego Partnera.

  1. Wykluczona jest możliwość wypłaty równowartości Rabatu w pieniądzu lub w jakimkolwiek świadczeniu niepieniężnym.

  1. Uczestnik nie ma prawa cesji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie na osobę trzecią. 

 1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA RABATU NA PODSTAWIE UMOWY BPW

  1. Wybrani Partnerzy ICSA są jednocześnie stronami Umowy BPW zawartej ze Spółką.

  1. Do przyznawania Rabatu w oparciu o Umowę BPW zastosowanie znajdują Ogólne Zasady Przyznawania Rabatu, wskazane w ust. 4 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 5.3 – 5.4.

  1. Umowa BPW uprawnia wybranych Partnerów ICSA do skorzystania z dodatkowego rabatu udzielanego przez Spółkę, uzależnionego od wolumenu zakupu towarów z asortymentu Spółki, dokonywanych przez danego Partnera ICSA. Rabat dla Partnera ICSA w ramach Programu dotyczy wyłącznie towarów z asortymentu ICSA nabywanych przez Partnera ICSA w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

  1. W momencie dokonania zakupu przez Uczestnika, pod warunkiem podania przez Uczestnika Numeru Identyfikacyjnego ICSA, wartość dokonanych zakupów2 zostaje automatycznie przypisana do danego Partnera ICSA i zostaje automatycznie wliczona do wolumenu zakupu towarów, o którym mowa w ust. 5.3 powyżej oraz upoważnia Partnera ICSA do skorzystania z dodatkowego rabatu udzielonego przez Spółkę na podstawie Umowy BPW.

  1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oznacza jednocześnie wyrażenie zgody Uczestnika na postanowienia niniejszego ust. 5.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez ICSA oraz Partnerów wyłącznie w związku z obsługą Programu, w niezbędnym zakresie w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania przedmiotu zamówienia oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

  1. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania oraz adres e-mail; oraz następujący zakres czynności: zbieranie, przetwarzanie oraz usuwanie.

  1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ICSA. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, niemniej ich podanie jest niezbędne do udziału w Programie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych i zgłaszania ICSA zmian w przedmiotowym zakresie, jak również żądania ich usunięcia.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. REKLAMACJE

  1. ICSA nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników za działania Partnerów ICSA. W szczególności, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług serwisowych realizowanych przez Partnerów ICSA.

  1. ICSA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawdziwe dane i oświadczenia złożone przez Partnera ICSA lub Uczestnika w związku oraz w celu realizacji praw wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności otrzymania Rabatu.

  1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokonane po dacie sprzedaży i dostawy towarów na rzecz Partnera ICSA lub Uczestników jakiekolwiek czynności, które prowadziłyby do (i) wykorzystania tych towarów przez Partnera ICSA lub Uczestnika, o którym mowa w pkt. 1.9. ppkt b) w celach innych niż związanych z działalnością gospodarczą lub (ii) wykorzystania tych towarów przez Uczestnika, o którym mowa w pkt. 1.9. ppkt a) w celach innych niż konsumenckie.

  1. Spółka nie odpowiada za dodatkowe świadczenia, korzyści i inne przywileje oferowane Uczestnikowi przez Partnerów ICSA, niezależnie od Programu. Wyłączną odpowiedzialność za takie świadczenia, korzyści i inne przywileje ponosi oferujący je Partner ICSA, przy czym Partner ICSA nie ma prawa na powoływanie się w odniesieniu do takich świadczeń na postanowienia niniejszego Regulaminu.

  1. ICSA nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Rabatu, z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

  1. Reklamacje w przedmiocie procedury przyznania Rabatu mogą być zgłaszane Partnerowi ICSA w trakcie trwania Programu. 

  1. Reklamacjew przedmiocie procedury przyznania Rabatu będą rozpatrywane przez osobę wskazaną przez Partnera ICSA w jego siedzibie w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Partnera ICSA zgłoszenia w przedmiocie reklamacji. Reklamacje dotyczące procedury przyznania Rabatu mogą być zgłaszane w trakcie trwania Programu oraz w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia.

 1. AKCEPTACJA WARUNKÓW PROGRAMU. ZMIANA REGULAMINU

  1. Regulamin określa podstawowe zasady udziału i warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Programu.

  1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.

  1. ICSA zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym podmiotom w warsztatach prowadzonych przez Partnerów ICSA, na stronie [adres] oraz w aplikacji IC Katalog.

  1. Zasady Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

  1. ICSA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu, Spółka powiadomi Uczestników poprzez umieszczenie informacji o wprowadzonych zmianach na Stronie Internetowej Programu oraz za pośrednictwem aplikacji IC Katalog. O ile ICSA nie wskaże inaczej, zmiany do niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia informacji o zmianach oraz zaktualizowanego brzmienia Regulaminu na Stronie Internetowej Programu oraz w aplikacji IC Katalog. Uczestnicy są zobowiązani do monitorowania zmian Regulaminu, w tym dopowinni zapoznania zapoznać się z jego aktualną wersją Regulaminu przed każdorazowym skorzystaniem z Rabatu oraz ewentualnych dodatkowych uprawnień, przysługujących Uczestnikowi na podstawie niniejszego Regulaminu.

  1. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych przez Partnerów i Uczestników, tj. nie znajduje zastosowania do Rabatów udzielonych przed wprowadzeniem danych zmian do treści Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu lub uczestnictwem w Programie rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  1. Niniejsze brzmienie Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015.

1. Rabatem nie są objęte między innymi towary uszkodzone czy wyprzedażowe

2. Jedynie wybrany asortyment zakupiony przez Uczestnika zwiększa ilość zakupów Partnera ICSA i upoważnia do dodatkowego rabatu. Szczegółowe informacje na temat włączeń zawarte są w umowie zawartej pomiędzy Partnerem ICSA a ICSA.